• 11 STY 22

  Informacja dotycząca studiów I stopnia niestacjonarnych uzupełniających tzw. pomostowych na kierunku położnictwo, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  Kierunek położnictwo – studia I stopnia niestacjonarne uzupełniające, tzw. pomostowe – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

   

  Studia I stopnia niestacjonarne uzupełniające, tzw. pomostowe na kierunku położnictwo adresowane są do absolwentek dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie położnej, osób z prawem wykonywania zawodu położnej legitymujących się świadectwem dojrzałości.

  Czas trwania studiów dwa semestry – 1086 godzin, w tym: 481 godzin zajęć teoretycznych i 605 godzin kształcenia praktycznego.

  Planowane rozpoczęcie kształcenia – semestr letni 2021/20222.

  Realizacja kształcenia praktycznego – praktyk zawodowych jest ustalana indywidualnie dla poszczególnych studentów po analizie ukończonego kształcenia podyplomowego oraz przebiegu pracy zawodowej.

  Warunki rekrutacji – przewidziany limit miejsc obejmuje 30 miejsc (w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia jest mniejsza niż 15, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia).

  Postępowanie kwalifikacyjne – na studia może być zakwalifikowana osoba, która legitymuje się: świadectwem dojrzałości; dyplomem ukończenia dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie położnej; prawem wykonywania zawodu położnej.

  Rekrutacja na studia odbywa się według kolejności zgłoszeń – liczy się data spełnienia  wszystkich warunków rejestracji elektronicznej.

  Harmonogram rekrutacji

  Termin Czynności
  17 grudnia 2021r.  – 10 stycznia 2022r. Rejestracja elektroniczna oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  Ogłaszanie list kwalifikacyjnych
  14 stycznia 2022 r. Ogłoszenie I listy kwalifikacyjnej
  1721 stycznia 2022 r. do  godz. 12:00 Składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I semestr nauki        oraz dokonanie wpisu na studia
  22 stycznia 2022 r. Ogłoszenie II listy kwalifikacyjnej
  2428 stycznia 2022 r. do  godz. 12:00 Składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I semestr nauki oraz dokonanie wpisu na studia

   

   

  Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, może kontynuować kształcenie na poziomie studiów II stopnia na kierunku położnictwo.