• 17 KWI 19

    Informacja dotycząca dofinansowania do okularów

    19 października 2015r. został zmieniony Regulamin zapomóg i pomocy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Wprowadzono dofinansowanie do zakupu okularów korygujących.

    Kwota dofinansowania nie jest objęta zwolnieniem od podatku dochodowego, wobec tego OIPiP ma obowiązek wystawić PIT -8C po zakończeniu roku, w którym przyznane było dofinansowanie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

    Pielęgniarka lub położna, która otrzymała dofinansowanie do okularów korygujących, ma obowiązek doliczyć ten przychód w zeznaniu rocznym za dany rok.

    Wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.