• 08 WRZ 16

    Komunikat w.s opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych

    Rzeszów, 16.08.2016 r.

    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie informuję, iż zgodnie z uchwałą Prezydium ORPiP Nr 512/VII/2016 z dnia 12.08.2016 r. upoważnionymi do  zaopiniowania propozycji podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od: 1.09.2016 do 31.08.2017 zostali przedstawiciele ORPiP w Rzeszowie: Anita Drążek – Przewodnicząca ORPiP; Barbara Świetlik – Wiceprzewodnicząca ORPiP; Edyta Bernacka – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Rzeszowie.

    W związku z tym prosimy świadczeniodawców u których nie działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych o przesyłanie propozycji miesięcznego podziału środków finansowych na adres e-mail:biuro@oipip.rzeszow.pl lub korespondencyjnie.

    Zmiana dotychczasowego sposobu opiniowania spowodowana jest koniecznością usprawnienia realizacji procedury wynikającej z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 zmieniającego rozporządzenie MZ w/s ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1628).