• 19 WRZ 16

  Komunikat w sprawie weryfikacji składek na potrzeby wydawania pielęgniarkom i położnym kart lojalnościowych programu rabatowego

  W związku z podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia programu rabatowego dla Pielęgniarek  i Położnych, informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie rozpoczyna weryfikacje składek za ostatnie pół roku. Informujemy, że obowiązek regularnego opłacania składek ciąży na Pielęgniarce i Położnej na podstawie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zmianami.) oraz: tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

  Osoby odprowadzające składki za pośrednictwem pracodawcy, powinny upewnić się u pracodawcy czy po odtrąceniu należności od poborów składka przesyłana jest na rzecz OIPiP w Rzeszowie .

  Pielęgniarki i Położne posiadające obowiązek opłacania składki członkowskiej, nie posiadające uregulowanych zobowiązań wobec OIPiP w Rzeszowie , nie otrzymają karty rabatowej , a po uregulowaniu zaległości i systematycznym opłacaniu składek przy kolejnej weryfikacji za pół roku nabędą prawa do otrzymania takowej karty.

  Pielęgniarki:

  -emerytki i rencistki niepracujące,

  -wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

  -przebywające na urlopie macierzyńskim/macierzyńskim,

  -obierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku  pracy,

  -pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedne źródło dochodu,

  zwolnione z opłacania składek (uchwała nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej), które do dnia 01.10. 2016 roku uregulują lub mają uregulowane formalności zostaną objęte programem od października 2016 roku.  Dokonywanie regulacji po 01.10.2016 Roku obejmie pielęgniarki i położne w/w  przy następnej weryfikacji za pół roku.

  Skarbnik OIPiP w Rzeszowie

  Agnieszka Trznadel