• 30 STY 17

  Informacje o płaceniu składek członkowskich na podstawie interpretacji podstawy prawnej

  INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2017 ROK

  1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 86 zł
  2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 43 zł
  3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 257 zł

  Agnieszka Trznadel
  Skarbnik ORPiP w Rzeszowie

   

  INFORMACJE  O  PŁACENIU  SKŁADEK  CZŁONKOWSKICH  NA  PODSTAWIE INTERPRETACJI  PODSTAWY  PRAWNEJ

  Podstawa prawna obowiązku opłacania składek:

  – ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zmianami.)
  – tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

  Składki należy wpłacać na konto:
  Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Rzeszowie
  03 1500 1100 1211 0005 5678 0000
  do piętnastego  następnego  miesiąca za miesiąc poprzedni.

  Pielęgniarki i położne obowiązane są do opłacania składek na rzecz samorządu w zależności od formy zatrudnienia. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Rzeszowie. Składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła dochodu, w którym jej wysokość jest najwyższa.

  Nieuregulowanie przez pielęgniarkę/położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą Okręgową Izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.).

  UWAGA:

  Składka dla osób prowadzących działalność na rok 2017:

  – styczeń 2017 – 32,10 zł (0,75% średniej krajowej w przedsiębiorstwie )
  – od 1 luty 2017 – 33 zł (0,75% średniej krajowej w przedsiębiorstwie)

  OKREŚLENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI:

  1. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego odprowadza 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.
  2. Pielęgniarka i położna zatrudniona wyłącznie na umowę zlecenie, nieprowadząca działalności gospodarczej także odprowadza 1% miesięcznego dochodu brutto.
  3. Pielęgniarka i położna prowadząca działalność gospodarcza indywidualną, bądź grupowa praktykę zawodową obowiązana jest do odprowadzania składki w wysokości 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

  W roku 2017 od 1.02.2017 – wysokość tej składki wynosi 33zł/miesięcznie/.

  PRZYKŁADY odprowadzania składek dla pielęgniarek i położnych uzyskujących dochody z więcej niż jednego źródła:

  1. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np: 2500) oraz prowadząca równocześnie działalność gospodarczą, obowiązana jest do płacenia składek z tytułu prowadzenia działalności tj.: 33zł (rok 2017) – tam gdzie wysokość składki jest wyższa.
  2. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np.: 3400) oraz równocześnie prowadząca działalność gospodarczą, obowiązana jest do płacenia składek z tytułu umowy o pracę tj. 1% wynagrodzenia zasadniczego – tam gdzie wysokość składki jest wyższa.
  3. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np. 2500) oraz uzyskująca równocześnie dochody z tytułu umowy zlecenia np. 3000 brutto miesięcznie obowiązana jest do odprowadzenia składki w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego – tam gdzie wysokość składki jest wyższa.
  4. Pielęgniarka i położna przebywająca na emeryturze lub rencie i równocześnie pracująca obowiązana jest do opłacania składek z tytułu zatrudnienia (działalność gospodarcza – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 33 zł, umowa o pracę 1% zasadniczego wynagrodzenia, umowa zlecenie 1% wynagrodzenia brutto).

  Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne wymienione, poniżej, które udokumentują w OIPiP w Rzeszowie nabyte prawo do zwolnienia z opłacania składki. Zwolnienie z opłacenia składek obowiązywać będzie w kolejnym miesiącu, przed którym nastąpiło zgłoszenie w/w faktu w OIPiP.

  1. Bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy).
  2. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w OIPiP w Rzeszowie.
  3. Wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu (zaświadczenie).
  4. Przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim
  5. Pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu (zaświadczenie).
  6. Będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu (zaświadczenie).
  7. Pobierające zasiłek chorobowy ZUS bez stosunku pracy (zaświadczenie).
  8. Niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty, lub pobierają świadczenie przedemerytalne (zaświadczenie).

  Agnieszka Trznadel
  Skarbnik ORPiP w Rzeszowie

  Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału