• 26 STY 21

  1. SCHEMAT wpisu do rejestru PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (RPWDL)

  WPIS DO REJESTRU PRAKTYK ZAWODOWYCH

   (indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych)

   

  Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa poprzez system teleinformatyczny Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą WNIOSEK, który system przesyła do właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce wykonywania) okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

  WAŻNE: 

  Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

   

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

  Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga ono podpisu ani pieczęci. Wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informację o wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

  Wpis do rejestru działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej w przypadku praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru.

  Na rok 2021 opłata wynosi – 109 zł.

   

  KONTROLA PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na terenie swojej właściwości jest uprawniona do prowadzenia kontroli praktyk pielęgniarek i położnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. W razie wykrycia nieprawidłowości okręgowa rada wydaje zalecenia pokontrolne albo wykreśla praktykę z rejestru.

   

  OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

  Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

  Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.

  Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

   

  UBEZPIECZENIE OC

  Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

  Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, poz. 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

  – 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

  – 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

   

   

  SCHEMAT postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy:

  1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego.

  2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP.

  3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

  4. Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 109,00 zł (2021 rok) – na konto OIPiP w Rzeszowie (Santander Bank Polska S.A. – 03 1500 1100 1211 0005 5678 0000) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”.

  5. Założenie konta na platformie RPWDL – rpwdl.csioz.gov.pl i przesłanie wniosku podpisanego profilem zaufanym (e-puap).

   

   

  SCHEMAT postępowania dla osób, które już posiadają wpis do RPWDL (prowadzą już działalność gospodarczą i są wpisani do rejestru)

  1. Zalogowanie się na platformie RPWDL

  2. Dokonanie opłaty za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 54,50 zł (2021 rok) – na konto OIPiP w Rzeszowie z dopiskiem „opłata za zmianę wpisu do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”.

  3. Wypełnienie i przesłanie wniosku z załącznikami o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej.do systemu i podpisanie go E-puap.