• 26 STY 21

  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych

  Z dniem 1 lipca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), która określiła nowe zasady podjęcia i prowadzenia działalności leczniczej w ramach indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

  Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej – działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie:

  1) jednoosobowej działalności gospodarczej, jako:
  – indywidualna praktyka pielęgniarki,
  – indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
  – indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki
  – indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
  – indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
  – indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
  2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej, jako grupowa praktyka pielęgniarek

  Zgodnie z art. 20 ustawy o działalności leczniczej indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania nie może być wykonywana w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

  Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej powinna spełniać następujące warunki (art. 19 ustawy o działalności leczniczej):
  1) posiadać prawo wykonywania zawodu,
  2) posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
  3) nie może być:
  – zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
  – pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu stosownym środkiem zapobiegawczym,
  4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.
  Oprócz wyżej wymienionych punktów pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w ramach niżej przedstawionych rodzajów praktyk musi spełniać odpowiednio następujące warunki:

  1. Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę powinna:
   1) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
   2) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
   3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
   4) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).
  2. Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania powinna:
   1) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
   2) wskazać adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentacji medycznej,
   3) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
   4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
   5) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej
   zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

  III.
  Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem powinna:
  1) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
  3) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

  IV.
  W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki/położne będące wspólnikami lub partnerami spółki które powinny:
  1) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
  2) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej (każda z pielęgniarek/położnych będąca wspólnikiem spółki cywilnej) lub wpis do rejestru przedsiębiorców (spółka partnerska),
  3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).