• 22 STY 18

  3. Opłata za wpis

  Opłata za wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis i wynosi w roku 2019 – 98,00 zł.

  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty o którym mowa w pkt. 1 i wynosi – 48,50 zł – w roku 2019.

  Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie:

  Santander Bank Polska S.A.  03 1500 1100 1211 0005 5678 0000