• 20 STY 21

  3. Opłata za wpis

  Opłata za wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis i wynosi w roku 2023 – 134 zł.
  Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty o którym mowa w pkt. 1 i wynosi – 67,00 zł – w roku 2023.

  Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie:
  Santander Bank Polska S.A. 03 1500 1100 1211 0005 5678 0000