• 26 STY 21

  4. Wpis do rejestrów

  Wpis do rejestrów – ustawa o działalności leczniczej (art. 102 i art. 103)

  Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rejestry te prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.

  1. Wniosek o wpis do rejestru (indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka) złożony przez pielęgniarkę/położną powinien zawierać następujące dane:
   1) imię i nazwisko pielęgniarki,
   2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
   3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
   4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania,
   5) numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   6) adres do korespondencji,
   7) posiadane specjalizacje,
   8) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  2. Wniosek o wpis do rejestru (grupowa praktyka) składany przez pielęgniarki/położne powinien zawierać następujące dane:
   1) listę pielęgniarek stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania spółki,
   2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
   3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
   4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania,
   5) numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   6) adres do korespondencji,
   7) posiadane specjalizacje,
   8) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
   9) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

   Do wniosku należy dołączyć:

   1) decyzję organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
   2) od dnia 01.01.2012 r. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
   3) oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem.