• 26 STY 21

  5. Informacja w sprawie zmian w przepisach prawnych

  Informacja w sprawie zmian w przepisach prawnych.

  Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 960 – ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

  Przypominamy, iż z dniem 15 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące m.in.:

  1. Zwolnień z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr,

  UBEZPIECZENIE OC nadal obowiązuje

  2. odstąpienia od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

  3. zwolnienia indywidualnych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego,

  4. rezygnacji z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.