• 16 SIE 17

  Raport DZIECI SIĘ LICZĄ 2017 – wersja elektroniczna

  Szanowni Państwo,

   

  Przedstawiamy Państwu link do pobrania elektronicznej wersji raportu DZIECI SIĘ LICZĄ 2017, przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Publikacja dostępna jest na stronie: www.dziecisielicza.fdds.pl.

   

  Celem raportu jest kompleksowy opis zagrożeń bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci w Polsce na bazie dostępnej wiedzy empirycznej. Autorzy raportu przyglądają się kondycji dzieci, głównie w aspektach doświadczania różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz ich uwarunkowań. Z raportu wynika, m.in., że w Polsce:

  • rośnie liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych;
  • pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych dzieci w wieku 10-19 lat Polska jest na drugim miejscu w Europie, po Niemczech;
  • co piąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej ze strony znajomej osoby dorosłej, natomiast w ostatnich latach stale rośnie odsetek rodziców, którzy nigdy nie dali dziecku lania;
  • tylko niespełna połowa 3-latków mieszkających na wsi jest objętych edukacją przedszkolną;
  • rośnie liczba interwencji sądów w pełnienie władzy rodzicielskiej przez rodziców. W 2015 takich ingerencji było ponad 214 tysięcy (dotyczyły około 3% populacji dzieci);
  • 12% dzieci doświadczyło jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, tylko połowa rodziców rozmawiała ze swoimi dziećmi o takim zagrożeniu;
  • 11% nastolatków przesyłało intymne zdjęcia za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego;
  • powtarzalnej, długotrwałej cyberprzemocy doświadcza 5% dziewczyn i 4% chłopców.

   

  Na bazie diagnozy obszarów zagrożeń dzieciństwa opisywanych w raporcie sformułowane zostały rekomendacje adresowane do polskiego rządu i instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Autorzy raportu apelują, by m.in. wprowadzić w ramach struktur pomocy społecznej, wzorem innych krajów, wyspecjalizowane służby ochrony dzieci odpowiedzialne za przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i koordynacje działań na rzecz ich ochrony. Wśród rekomendacji znajduje się także postulat, by tworzyć i rozwijać specjalistyczne ośrodki oparte na modelu współpracy między różnymi służbami, w których dziecko poszkodowane przestępstwem i jego opiekunowie mogliby otrzymać kompleksowe wsparcie: psychologiczne, prawne, medyczne i socjalne, pod jednym dachem. Tworzenie takich centrów pomocy dzieciom rozpoczęła już w Polsce Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

   

  Mamy nadzieję,  że informacje zawarte w raporcie oraz rekomendowane rozwiązania będą inspiracją do podjęcia rzetelnej debaty publicznej wszystkich zainteresowanych środowisk i aktorów: dzieci, ich rodziców, profesjonalistów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, podmiotów prywatnych, organizacji pozarządowych, organizacji religijnych, organizacji oświatowych i mediów, by na jej podstawie opracować szczegółowe, systemowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo najmłodszych obywateli.