• 07 MAR 19

  Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość – szkolenie (niższa cena do dnia 11 marca)

  Szkolenie

  ZDROWIE PUBLICZNE – FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  Program uwzględnia wymogi sprawozdania JST do 31 marca 2019 r.

  Warszawa, dnia 19 marca 2019 r.

   

  Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, profilaktyka chorób, a także ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych to jedne z głównych zadań, które przewiduje ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492). Skuteczność programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej zależy jednak od zapewnienia im odpowiedniego finansowania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą bowiem wiedzieć w jakim zakresie Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje ich działania spoza wykazu świadczeń gwarantowanych. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z mapami potrzeb zdrowotnych i wykorzystaniem zawartych w nich danych do optymalizacji działań podejmowanych w zakresie ochrony zdrowia.

   

  Korzyści dla uczestników:

  Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020 jest realizowany od dnia 17 września 2016 r. Zadania z nim związane wdrożą nie tylko organy administracji rządowej, w tym Minister Zdrowia i wojewodowie, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sposób przekazywania informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Sprawozdawczość trzeba bowiem będzie zrealizować w postaci pisemnej lub elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w terminie do 31 marca (30 kwietnia) 2019 r. Ustawa przewiduje przy tym sankcje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizowanych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

   

  Szkolenie polecamy dla:

  – jednostek samorządu terytorialnego;

  – Narodowego Funduszu Zdrowia;

  – pracowników wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;

  – agencji wykonawczych;

  – innych państwowych jednostek organizacyjnych;

  – osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej).

   

  Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

  – interaktywny wykład;

  – prezentacja w PowerPoint;

  – indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;

  – case study.

   

  Szkolenie prowadzi adwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie

   

  Program szkolenia:

   

  1. Pojęcie zdrowia publicznego:

  – geneza regulacji;

  – na czym polega monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa?;

  – promocja zdrowia;

  – zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku;

  – profilaktyka chorób;

  – zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 roku;

  – ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

  – zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 roku.

   

  1. Podstawy prawne:

  – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492);

  – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie

  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);

  – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie

  rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu

  zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216);

  – terminy wejścia w życie.

   

  1. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016–2020:

  – Narodowy Program Profilaktyki Otyłości;

  – Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami;

  – Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;

  – Narodowy Program Ograniczania Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowotnego;

  – Narodowy Program Senioralnej Polityki Zdrowotnej;

  – Narodowy Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego.

   

  1. Organy wdrażające:

  – koordynacja po stronie Ministra Zdrowia;

  – pełnomocnik Rządu do spraw zdrowia publicznego – fakultatywny, kiedy się pojawi?;

  – Rada do spraw Zdrowia Publicznego – ewaluacja;

  – Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia do bieżącej koordynacji działań.

   

  1. Zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ):

  – konkurs ofert;

  – bez konkursu ofert „jeżeli w NPZ określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania” – kiedy ta możliwość występuje?;

  – zawarcie umowy i przekazanie środków finansowych (dotacja);

  – 1,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej NFZ na zadania związane z promocją zdrowia oraz profilaktyką chorób;

  – rezerwa NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej;

  – na jakie zadania przeznacza się „nie mniej niż 10% środków przeznaczonych na realizację zadań NPZ”?;

  – dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce chorób;

  – dofinansowanie przez NFZ programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych;

  – poziomy wsparcia: 80% i 40% (warunkiem liczba mieszkańców JST);

  – wniosek o dofinansowanie z pozytywną opinię AOTMiT i wojewody.

   

  1. Zasady sporządzania sprawozdania z wykorzystaniem nowej elektronicznej platformy sprawozdawczej:

  – postać pisemna lub elektroniczna czy wyłącznie elektroniczna?;

  – trzy tabele w rozporządzeniu w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;

  – termin dla organów administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencji wykonawczych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych;

  – termin dla jednostek samorządu terytorialnego (JST);

  – wystąpienie wojewody do JST o uzupełnienie lub dostosowanie informacji do wymagań;

  – opinia wojewody dla organu stanowiącego JST;

  – informacja zbiorcza wojewody dla Ministra Zdrowia wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej (na podstawie informacji poszczególnych JST).

   

  1. Omówienie w oparciu o sprawozdania za 2016 rok nowego obowiązku sprawozdawczego nałożonego na JST wynikającego z aktów prawnych:

  – ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492);

  – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie

  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);

  – rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie

  rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu

  zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216).

   

  1. Mapy potrzeb zdrowotnych:

  – mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego (regionalne i ogólnopolska);

  – mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (regionalne i ogólnopolska);

  – mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii (regionalne i ogólnopolska);

  – mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii (regionalne i ogólnopolska);

  – 16 regionalnych MPZ (jedna dla każdego województwa) oraz 1 mapa ogólnopolska dla 30 grup chorób podzielonych na dwa moduły odrębnie dla lecznictwa zamkniętego (moduł A i moduł B), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej (tylko moduł A);

  – skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych;

  – priorytety zdrowotne na bazie map potrzeb zdrowotnych;

  – opinia o celowości inwestycji na podstawie mapy regionalnej, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

  – plan zakupu świadczeń NFZ na następny rok z uwzględnieniem mapy regionalnej oraz stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

   

  1. Case study.

   

  1. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

   

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Termin: 19 marca 2019 r.

  Miejsce: Warszawa

  Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  880 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 marca

  980 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 marca

   

  Zgłoszenia:

  Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

  elektronicznie: formularz

  mailem – formularz do wypełnienia prześlemy na życzenie

   

  Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

  Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 355 86 80

  ______________________________________________________________________________

  Biuro organizacyjne:

  Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

  1. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa

  NIP: 526-020-98-40| REGON: 011021226| KRS: 0000208659

  Biuro: 02-757 Warszawa ul. Pory 78 (I piętro)

  Telefon 22 355 86 80, 506 178 228, Faks 22 355 86 79