• 17 KWI 19

  OBJAŚNIENIA  DO  NOWYCH  REGULAMINÓW

  Regulamin pomocy członkom OIPiP w Rzeszowie – zmiany:

  1. Wysokość zapomogi losowej wynosi do 2000 zł.

  2. Wysokość zapomogi z tytułu śmierci członka samorządu wynosi 2000 zł.

  3. Wysokość zapomogi w przypadku choroby nowotworowej członka samorządu wynosi 3000 zł. 

  4. Zwolnionym z opłacania składki wysokość zapomogi wynosi 300 zł bez względu na przyczynę uzasadniająca przyznanie zapomogi.

  5. Pomoc emerytalna wypłacana w kwocie 1000 zł  dla decyzji ZUS od dnia 11 kwietnia 2019 r.

  6. Pomoc emerytalna wypłacana od decyzji ZUS po 31 grudnia 2016 r.

  7. Zapomoga socjalna dla niepełnosprawnych dzieci członków samorządu w kwocie 500 zł raz na 24 miesiące po okazaniu orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia, lub orzeczenia o znacznym stopniu  niepełnosprawności dla dziecka do 25 roku życia i udokumento-wania kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i/lub kosztów rehabilitacji.

   

   

  Regulamin pomocy członkom OIPiP w Rzeszowie pozostają bez zmian.

  1. Zapomoga socjalna w związku ze stopniem niepełnosprawności członka samorządu. 

  2. Dofinasowanie do zakupu okularów.

   

  Regulamin dofinansowań kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Rzeszowie – zmiany” 

  1. Dofinansowanie do studiów podyplomowych 300 zł do każdego semestru.

  2. Dofinansowanie do kosztów kształcenia dotyczących konferencji itp. w kwocie 100% jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł.

  3. Dofinansowanie do dwóch różnych form kształcenia w każdym roku. 

  4. Wnioski złożone do dnia 1 grudnia będą rozpatrywane w bieżący m roku kalendarzowym, natomiast złożone po 1 grudnia rozpatrzone zostaną w styczniu roku następnego. 

   

  Pozostałe zapisy regulaminy pozostają bez zmian.

   

  Objaśnienia do nowych regulaminów nie stanowią podstawy prawnej do przyznawania pomocy i dofinansowań. 

  Podstawa do przyznania pomocy i dofinansowania stanowią regulaminy. 

   

    Skarbnik ORPiP w Rzeszowie 
          Agnieszka Trznadel