• 29 KWI 19

  Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący Egzaminów Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017 r.

  Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

  W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.:

  1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

  1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy;

  2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;

  3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.

  1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

  Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

  Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać:

  • EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienie w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty ze egzamin wynosi 170 zł).

  Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status „zweryfikowany”.

  Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

  W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienie tych braków, za pomocą SMK.

  Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku do uzupełnienia musi uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.

  Komunikat sporządzono na podstawie: