• 18 WRZ 19

  Informacja w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

  Na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (11.09.2019) Pan Janusz
  Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił wyniki kontroli
  przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla
  pielęgniarek i położnych. Jeden z podmiotów na początku września otrzymał zalecenia
  pokontrolne, które powinny być zrealizowane w ciągu 30 dni. W ramach przeprowadzonej
  kontroli wykazano m.in. brak włączenia podwyżek wynikających z Rozporządzenia do
  wynagrodzenia zasadniczego.
  Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawili przypadki
  nieprawidłowości zgłaszane przez członków samorządu, jakie występują podmiotach
  leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej. Pomimo licznych interwencji samorządu i
  Narodowego Funduszu Zdrowia część podmiotów w dalszym ciągu nie wypłaca
  wynagrodzeń.
  Minister zobowiązał się do przeprowadzenie kontroli w podstawowej opiece zdrowotnej i
  poinformowania NRPiP o jej wynikach.
  Podniesiona została również kwestia braku podwyżek w niektórych stacjach sanitarno-
  epidemiologicznych, gdzie zatrudnione pielęgniarki nie otrzymały podwyżek wynagrodzeń.
  Minister Cieszyński poinformował, iż w celu wyjaśnienia występujących nieprawidłowości
  prowadzi rozmowy z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji czy podmioty lecznicze, w
  których występowały nieprawidłowości zmieniają swoją praktykę oraz czy realizują
  wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

  Informacje prosimy przesyłać na adres podwyzki@nipip.pl.