• 19 LUT 20

  Podmioty lecznicze w 2020 roku – nowelizacje przepisów w prawie pracy – praktyczne aspekty – PIOTR CIBORSKI

  WYKŁADOWCA: PIOTR CIBORSKI
  – autorytet, Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych w jednym
  z największych publicznych podmiotów leczniczych w woj. pomorskim;
  – przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych przeznaczonych tylko
  dla podmiotów leczniczych
  – prowadzący wyróżnia się doskonałym kontaktem z uczestnikami
  oraz warsztatową metodą prowadzonych zajęć;
  – szkolenia zamknięte dla Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych
  i Ogólnopolskiego Związku Lekarzy;
  – prawnik, wieloletni Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy PIP;
  – szkolenia zamknięte i otwarte z zakresu prawa pracy dla innych podmiotów,
  m.in. sądów i prokuratur, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw
  komunikacji samochodowej);
  – członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy;
  – autor kilkudziesięciu pozycji wydawniczych z zakresu prawa pracy, m. in.
  „Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2017 roku. Jak uniknąć
  błędów – praktyczne wskazówki”;

  TERMIN: 11-13.03.2020 r.
  Kołobrzeg – Hotel Olymp 3, ul. Kasprowicza 15

  lub

  TERMIN: 25-27.03.2020 r.
  Sandomierz – Hotel Basztowy, pl. Poniatowskiego 2

  CENA: 1290 zł netto/os.

  Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
  (m.in. dla wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).
  Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dołączonego do programu.

  Zapraszamy Państwa na kolejną edycję szkoleń 3-dniowych z zakresu prawa
  pracy w podmiotach leczniczych. Uwzględniając nasze ponad 10-letnie doświadczenie
  w realizacji szkoleń dla zakładów opieki zdrowotnej oraz koncentrując się na sugestiach
  Klientów, przygotowaliśmy nową ofertę, ukierunkowaną na praktyczne aspektach
  pracy Działów Personalnych, a także współpracujących z Kadrami, Działów Płac
  oraz Pielęgniarek Naczelnych.
  Skala trudności zagadnień merytorycznych, jak również ilość pytań na szkoleniach
  1-dniowych, skłoniły Pana Piotra Ciborskiego do przygotowania zakresu tematycznego,
  który umożliwia aktywny udział Uczestników, a także wydłuży czas na pytania
  indywidualne.
  Pan Piotr Ciborski po zatrudnieniu w podmiocie leczniczym stał się jedynym
  wykładowcą na rynku w Polsce, łączącym olbrzymie doświadczenie w prowadzeniu
  szkoleń z praktyką wdrażania rozwiązań prawa pracy w szpitalu. Jest to kluczowa
  przewaga nad innymi Wykładowcami, gdyż jest w stanie swoje wnioski opierać
  o przypadki pojawiające się w jego zakładzie pracy.
  Ważnym obszarem szkolenia będzie problematyka czasu pracy w służbie zdrowia,
  na którą Pan Ciborski wygospodaruje odrębny panel.

   

   

  PROGRAM

  I dzień
  1. Przyjazd i zakwaterowanie uczestników (od godz. 15:00).
  2. Godz. 20:00 – wstęp do szkolenia i kolacja uroczysta.

  II dzień
  1. Godz. 7:30-9:00 – śniadanie.
  2. Godz. 9:00-16:00 – szkolenie (w czasie szkolenia serwis kawowy).
  3. Godz. 13:00 – obiad.
  4. Godz. 19:00 – kolacja.

  1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
  zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
  w podmiotach leczniczych:
  a. pracownicy objęci ustawą a co z niemedycznymi?
  b. współczynniki pracy;
  c. mechanizm wdrażania podwyżek;
  d. podwyżka z ww. ustawy a tabele płacowe Regulaminu Wynagradzania;
  e. czy podwyżki „radziwiłłowskie” można pokrywać z dodatku „zembalowego”?
  f. nowelizacja z dnia 13 września 2018 r.
  g. nowelizacja z dnia 19 lipca 2019 r. (kwota bazowa 4200,00 zł)
  h. podwyżki dla diagnostów, fizjoterapeutów, techników i innych grup pracowników
  medycznych;
  i. czy inni pracownicy niż działalności podstawowej muszą otrzymać podwyżkę?
  2. Podwyższanie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia MZ
  z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
  opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego
  (…):
  a. mechanizm dystrybucji dodatku w podmiocie leczniczym;
  b. możliwość wliczenia „zembalowego” do wynagrodzenia zasadniczego – zasady;
  c. stanowiska MZ z dnia 26 lipca 2018 r. ora 5 marca 2019r r. w sprawie naliczania
  „zembalowego” i inne kolejne opinie MZ w tej sprawie;
  d. pielęgniarki i położne uprawnione do dodatku – interpretacja art. 4 ustawy z dnia
  15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
  e. porozumienie Ministra Zdrowia z OZZPiP, NIPiP, NFZ z dnia 9 lipca 2018 r.
  3. Rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzania MZ z
  dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
  opieki zdrowotnej:
  a. wliczenie dodatku „zembalowego” do wynagrodzenia zasadniczego (1100,00 zł
  od 1 września 2018 r., 100,00 zł od 1 lipca 2019 r.);
  b. refundacja wzrostu pochodnych przez NFZ;
  c. koszty naliczania pochodnych;
  d. naliczenia zasiłków z ubezpieczenia społecznego po wliczeniu „zembalowego” do
  wynagrodzenia zasadniczego;
  e. sprawa „rzeszowska”;
  f. co z „zembalowym” od 1 września 2019 r.?
  4. Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy – rezydentów wynikające z ustawy z
  dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych (…):
  a. wyższe wynagrodzenie zasadnicze rezydenta – za odpracowanie w Polsce minimum 2
  lat;
  b. kary w przypadku nieodpracowania;
  c. finansowanie przez państwo wzrostu wynagrodzeń zasadniczych rezydentów oraz
  całości wynagrodzenia za dyżur medyczny do 48 godzin(bez opt-out);
  d. konieczność wypłacania wynagrodzenie za „zejścia” po dyżurze (porozumienie
  OPZZL – MZ z 8 lutego 2018 r., umowy szpitali z MZ, opinie MZ);
  e. czy „zejścia” wydłużają czas trwania specjalizacji?
  f. nowelizacja przepisów w zakresie wynagrodzenia zasadniczego lekarzy – stażystów
  i lekarzy rezydentów;
  g. podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w
  ramach stosunku pracy;
  h. warunki podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy specjalistów
  – kontrole NFZ;
  i. stanowiska MZ i NRL w sprawie podwyżek dla lekarzy specjalistów i lekarzy
  rezydentów;
  j. finansowanie przez państwo wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i dodatków stażowych
  dla lekarzy specjalistów.
  5. Zasady wynagradzania obowiązujące w podmiotach leczniczych: przedsiębiorcy,
  nieprzedsiębiorący.
  6. Obligatoryjne i fakultatywne składniki płacowe u przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców.
  7. Zasady ustalanie wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, dodatku
  stażowego u nieprzedsiębiorący.
  8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  a. zmiany od 4 maja 2019 r.
  b. wysokość odpisu od 1 sierpnia 2019 r.
  c. rezydenci i ich prawo do świadczeń socjalnych
  9. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
  a. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego
  podmiotu gospodarczego,
  b. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób wskazanych w lit.a),
  c. dokumentowanie czasu realizacji „kontraktu” z lekarzem wynagradzanym za punkt,
  procedurę, poradę, ryczałtowo – miesięcznie; stanowisko MRPiPS w sprawie
  „kontraktów”;
  d. nowelizacja wynikająca z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym
  wynagrodzeniu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564) – wyłączenie dodatku stażowego z
  minimalnego wynagrodzenia;
  e. co nie „wchodzi” do minimalnego wynagrodzenia.

  III dzień
  1. Godz. 7:30-9:00 – śniadanie.
  2. Godz. 9:00-14:00 – szkolenie (w czasie szkolenia serwis kawowy).
  3. Godz. 14:00 – obiad.

  10. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wynikająca z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
  – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., w szczególności:
  a) konsekwencje nie przedstawienia przez związek zawodowy informacji o swojej
  liczebności;
  b) zakres przedmiotowy informacji jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać
  organizacji związkowej;
  c) reprezentatywność po nowemu.
  11. Umowy terminowe po 4 latach od zmiany przepisów:
  a) maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym
  pracownikiem;
  b) odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas
  określony;
  c) umowa z rezydentem, umowa z cudzoziemcem;
  d) możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe
  zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP.
  12. Rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  (od 1 stycznia 2019 r.):
  a) zawartość akt osobowych pracownika po zmianie przepisów;
  b) dokumentacja związana z czasem pracy;
  c) wydawanie kopii dokumentacji;
  d) kogo dotyczy nowy przepis?
  13. Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, na podstawie ustawy
  z dnia 13 maja 2016 r.:
  a) kogo dotyczy ustawa;
  b) zakres sprawdzanych danych;
  c) sprawdzanie pracowników i niepracowników zatrudnianych od 1 października 2017 r.
  14. Pojęcie czasu pracy.
  15. Potwierdzanie obecności, dyscyplina pracy – kto za nią odpowiada?
  16. Czego nie może zawierać lista obecności?
  17. Zasady zdawania zmian przez pielęgniarki i położne – stanowisko PIP. Możliwe
  rozwiązania.
  18. Systemy czasu pracy obowiązujące podmiocie leczniczym:
  – podstawowy,
  – równoważny, w tym praca zmianowa,
  – skrócony – osoby niepełnosprawne,
  – zadaniowy, np. pielęgniarki środowiskowe.
  19. Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy:
  – wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej
  – odpracowanie wyjścia prywatnego nie jest nadgodziną
  20. Tworzenie harmonogramów czasu pracy dla pracowników zmianowych. Co musi zawierać
  „grafik” Czy może być zmieniany? Czy pracownik ma obowiązek zaakceptować zmieniony
  harmonogram? Harmonogram a planowany urlop wypoczynkowy.
  21. Obowiązek tworzenia grafiku na cały okres rozliczeniowy.
  22. Odpoczynek dobowy i tygodniowy, czy mogą być skrócone? Jak wytłumaczyć brak
  odpoczynku dobowego, np. blok operacyjny.
  23. Nieobecności w pracy pracownika „grafikowego” i ich wpływ na wymiar czasu pracy,
  np. choroba, urlop wypoczynkowy.
  24. Dodatki za pracę zmianową dla pracowników medycznych. Czy za pracę w sobotę należy
  się dopłata?
  25. Czy pielęgniarka / położna może pełnić dyżur medyczny?
  26. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych a dyżur „kodeksowy”.
  Informacje dodatkowe

   

  Cena podstawowa szkolenia obejmuje:
  – uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
  – autorskie materiały szkoleniowe wykładowców,
  – imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
  – zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach 2-osobowych (w cenie szkolenia),
  – pełne wyżywienie,
  – warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (ilość
  miejsc ograniczona),
  – rezygnacje (po uprzednim zgłoszeniu się) przyjmujemy pisemnie mailem lub faksem nie
  później niż na 7 dni przed terminem szkolenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami
  uczestnictwa w wysokości 80 % opłaty,
  – płatności za szkolenie należy dokonać przelewem na podstawie faktury VAT, którą
  każdy uczestnik otrzyma na szkoleniu,
  – podmioty, których zwolnienie z VAT nie dotyczy obowiązuje cena 1290 zł + 23 % VAT.

  Opcje cenowe:
  1. 1290 zł netto/os. – oferta podstawowa.
  2. 1420 zł netto/os. – oferta obejmuje dodatkowo (w stosunku do oferty podstawowej) nocleg ze
  śniadaniem jednej osoby w pokoju dwuosobowym, przedłużający pobyt:
  – do 14.03.2020 r. w Kołobrzegu;
  – do 28.03.2020 r. w Sandomierzu.
  3. Istnieje możliwość rezerwacji pokoju jednoosobowego (ilość pokoi ograniczona), za dopłatą:
  – 80 zł netto dodatkowo za każdy dzień pobytu w Kołobrzegu.
  – 70 zł netto dodatkowo za każdy dzień pobytu w Sandomierzu.