• 04 GRU 20

  Informacja W Przedmiocie Procedury Stwierdzania Choroby Zawodowej

   

  I. COVID – 19 JAKO CHOROBA ZAWODOWA
  Zgodnie z treścią art. 235 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.
  poz. 1320), za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób
  zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z
  wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników
  szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem
  wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.
  W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób
  zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) w punkcie 26 wymieniono choroby zakaźne lub
  pasożytnicze albo ich następstwa. Z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27
  lutego 2020 roku w sprawie zakażenia koronawirusem SARS – CoV – 2 (Dz. U. z 2020 r. poz.
  325), zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu o zwalczaniu zakażeń i chorób
  zakaźnych u ludzi.
  Na tej podstawie można uznać, że COVID – 19 może stanowić chorobę zawodową , warunkiem
  do tego jest jednak pozytywna ocena, iż doszło do niej w warunkach narażenia zawodowego.
  W przypadku wystąpienia choroby zawodowej w postaci choroby zakaźnej nie można określić
  okresu na jej ustalenie. Oznacza to, że wystąpienie objawów COVID – 19, nawet po ustaniu
  pracy w warunkach narażenia, nie przekreśla możliwości stwierdzenia choroby zawodowej.
  Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że COVID – 19 jest chorobą zakaźną, która może zostać
  uznana za chorobę zawodową.

  II. PROCEDURA STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ
  Postępowanie o stwierdzenie choroby zawodowej składa się z kilku etapów. Każdy etap jest
  sformalizowany, i opiera się na specjalnych formularzach, które stanowią załączniki do
  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania
  chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379 ze zm.).
  Przebieg postępowania uregulowany został w sposób szczegółowy w rozporządzeniu Rady
  Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
  1367).

  Etapy postępowania:
  – zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
  Podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej należy zgłosić do właściwego państwowego
  powiatowego inspektora sanitarnego i właściwego okręgowego inspektora pracy ustalonych
  według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika lub właściwych
  według siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego
  jest gromadzona w tej siedzibie (§ 3 pkt 1 rozporządzenia ws chorób zawodowych).
  Do kręgu podmiotów, które mogą dokonać zgłoszenia należą: pracodawca, lekarz podmiotu
  właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, lekarz i lekarz dentysta, którzy podczas
  wykonywania zawodu powzięli takie podejrzenie u pacjenta, jak również samego pracownika lub
  byłego pracownika, stwierdzenie bowiem choroby zawodowej może nastąpić również po ustaniu
  zatrudnienia.
  – rozpoznanie choroby zawodowej
  Rozpoznanie choroby mogącej stanowić chorobę zawodową przybiera formę orzeczenia,
  wydawanego na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i badań pomocniczych,
  dokumentacji medycznej, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia
  zawodowego.
  W przypadku choroby zakaźnej, jaką jest COVID – 19 kluczowy może być pozytywny wynik
  testu na obecność wirusa SARS – CoV – 2 oraz dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia
  choroby.
  – stwierdzenie choroby zawodowej
  Organem uprawnionym do stwierdzenia choroby zawodowej jest właściwy państwowy
  powiatowy inspektor sanitarny, który wydaje w tym celu decyzję administracyjną – o stwierdzeniu
  lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
  Decyzja w sprawie stwierdzenia lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej stanowi
  decyzję administracyjną, regulowaną przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
  W przypadku wydania decyzji negatywnej, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu
  wyższego stopnia. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od momentu otrzymania
  decyzji. Organem odwoławczym co do zasady będzie właściwy państwowy wojewódzki inspektor
  sanitarny. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tego organu, który wydał negatywną decyzję.
  W przypadku otrzymania decyzji negatywnej także od organu drugiej instancji, pracownikowi
  przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, która składa się w terminie 30 dni
  od dnia otrzymania decyzji.

  III. ŚWIADCZENIA
  Ubezpieczonemu, który uzyskał prawomocną decyzję stwierdzającą chorobę zawodową oraz
  który na skutek tej choroby stał się niezdolny do pracy lub u którego powstał uszczerbek na
  zdrowi, przysługuje świadczenie pieniężne.
  Katalog świadczeń wskazany został w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu
  społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
  1205).

  W art. 6 ustawy wskazano, że z tytułu choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:
  1. zasiłek chorobowy,
  2. świadczenie rehabilitacyjne,
  3. zasiłek wyrównawczy,
  4. jednorazowe odszkodowanie,
  5. renta z tytułu niezdolności do pracy,
  6. renta szkoleniowa,
  7. dodatek pielęgnacyjny,
  8. pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz
  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą,
  9. w przypadku śmierci pracownika spowodowanej chorobą zawodową, przysługujące
  członkom rodziny zmarłego – jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna oraz dodatek
  do renty rodzinnej.
  Powyżej wymienione świadczenia wypłacane są przez ZUS ze środków z tytułu ubezpieczenia
  wypadkowego.
  Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu
  społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1205
  ze zm.), zasiłek chorobowy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową
  wynosi 100%.
  W sytuacji, w której dojdzie do powikłań, i ubezpieczony stał się niezdolny do pracy wskutek
  choroby zawodowej, chory będzie mógł otrzymać rentę wypadkową.
  Art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
  przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1205 ze zm.) gwarantuje
  ubezpieczonemu, który wskutek choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego
  uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie.
  Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które
  powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast za długotrwały
  uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje
  upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.
  Natomiast art. 13 wskazanej powyżej ustawy przewiduje prawo do odszkodowania dla członków
  rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek choroby zawodowej.
  W sytuacji, w której pracownik otrzyma potwierdzenie, że COVID – 19 w jego przypadku jest
  chorobą zawodową, a przyznane świadczenia z ZUS nie pokrywają w pełni szkody doznanej
  wskutek niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy, wówczas będzie mógł wystąpić do
  pracodawcy o odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
  Na pracowniku w tym przypadku spoczywać będzie ciężar dowodu. Istotne jest także, że termin
  przedawnienie roszczeń w tym przypadku wynosi 3 lata licząc od momentu powzięcia wiedzy
  o pozytywnym wyniku testu.
  Należy podkreślić, że w przypadku zakażenia pielęgniarki czy położnej, które swoje obowiązku
  wykonują w ramach umowy cywilnoprawnej podstawą dochodzenia roszczeń
  odszkodowawczych będzie tylko kodeks cywilny.

  Osoby, które nie mają opłacanej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie będą mogły liczyć na
  świadczenia z ZUS. W ich przypadku nie ma możliwości orzekania o chorobie zawodowej.