• 10 GRU 20

  Informacja W Sprawie Podstawy Wysokości Świadczeń Chorobowych

  W dniu 29 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020
  roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom
  kryzysowym związanym z wystąpienie COVID 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 ze zm.)
  w zakresie wysokości świadczeń chorobowych przysługujących w szczególności
  pielęgniarkom i położnym, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
  epidemicznego albo stanu epidemii. Wskazana powyżej ustawa wprowadza w
  szczególności zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.
  Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm).
  Dodany został art. 4ea w brzmieniu:
  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  ubezpieczonemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
  świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach
  zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
  lub w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
  pomocy społecznej, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji lub
  izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz
  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w
  styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem
  obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych podmiotach oraz w czasie
  niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem
  obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych podmiotach przysługuje prawo do
  100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
  Kodeks pracy, lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100%
  podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o
  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
  macierzyństwa.

  ZASTOSOWANIE:
  – zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi
  całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową
  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku –
  w szczególności domy pomocy społecznej,

  ŚWIADCZENIE w wysokości 100%
  – wynagrodzenia chorobowego – zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, za czas
  niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z

  chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w
  przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w
  ciągu roku kalendarzowego,
  – podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – na podstawie przepisów ustawy
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa – nie dłużej niż 182 dni,

  OKRESY:
  – obowiązkowa kwarantanna,
  – izolacja,
  – izolacja domowa,
  wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19
  w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia;
  – niezdolność do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem
  obowiązków wynikających z zatrudnienia.

  A także art. 4g w brzmieniu:

  W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania
  obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
  w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19
  w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie
  leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w
  związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie
  leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100%
  podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o
  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
  macierzyństwa.

  ZASTOSOWANIE:
  – zatrudnieni w podmiocie leczniczym,

  ŚWIADCZENIE w wysokości 100%
  – podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – na podstawie przepisów ustawy
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa – nie dłużej niż 182 dni,
  – nie dotyczy wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy,

  OKRESY:
  – obowiązkowa kwarantanna,
  – izolacja,

  wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19
  w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia;
  – niezdolność do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem
  obowiązków wynikających z zatrudnienia.

  MOC WSTECZNA
  Zgodnie z art. 28 ustawy nowelizującej przysługujące po 4 września 2020 roku
  świadczenia chorobowe mogą zostać przeliczone przy uwzględnieniu podwyższonej
  – 100% podstawy. Przeliczenie podstawy następuje na wniosek osoby, której
  świadczenie przysługiwało.