INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2023 ROK

1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 134,00 zł
2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 67,00 zł
3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 400,00 zł
4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z przepisami prawa Unii Europejskiej – 104,70 zł

Agnieszka Trznadel
Skarbnik ORPiP w Rzeszowie

INFORMACJE  O  PŁACENIU  SKŁADEK  CZŁONKOWSKICH  NA  PODSTAWIE INTERPRETACJI  PODSTAWY  PRAWNEJ

Podstawa prawna obowiązku opłacania składek:

– ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zmianami.)
– tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Składki należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1100 1211 0005 5678 0000
do 15-go  następnego  miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pielęgniarki i położne obowiązane są do opłacania składek na rzecz samorządu w zależności od formy zatrudnienia. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Rzeszowie. Składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła dochodu, w którym jej wysokość jest najwyższa.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę/położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą Okręgową Izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.).

UWAGA:

Składka dla osób prowadzących działalność na rok 2023:

– od stycznia 2023 – 52,24 zł (0,75% średniej krajowej w przedsiębiorstwie )

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI:

 1. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego odprowadza 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.
 2. Pielęgniarka i położna zatrudniona wyłącznie na umowę zlecenie, nieprowadząca działalności gospodarczej także odprowadza 1% miesięcznego dochodu brutto.
 3. Pielęgniarka i położna prowadząca działalność gospodarcza indywidualną, bądź grupowa praktykę zawodową obowiązana jest do odprowadzania składki w wysokości 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (wysokość składki aktualizowana po 20 stycznia każdego roku).

 

PRZYKŁADY odprowadzania składek dla pielęgniarek i położnych uzyskujących dochody z więcej niż jednego źródła:

 1. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np: 3500 zł brutto – wysokość składki 35 zł) oraz prowadząca równocześnie działalność gospodarczą, zobowiązana jest do odprowadzenia składki z tytułu prowadzenia działalności tj.: 52,24 zł (rok 2023) – ponieważ ta składka jest wyższa.
 2. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np.: 5500 zł brutto) oraz równocześnie prowadząca działalność gospodarczą ( składka na rok 2023 – 52,24 zł) zobowiązana jest do płacenia składki z tytułu umowy o pracę tj. 1% wynagrodzenia zasadniczego w tym przypadku wynosi ona 55 zł i jest wyższa od składki za prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np. 2500) oraz uzyskująca równocześnie dochody z tytułu umowy zlecenia np. 3000 brutto miesięcznie obowiązana jest do odprowadzenia składki w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego – tam gdzie wysokość składki jest wyższa.
 4. Pielęgniarka i położna przebywająca na emeryturze lub rencie i równocześnie pracująca obowiązana jest do opłacania składek z tytułu zatrudnienia (działalność gospodarcza – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 52,24 zł, umowa o pracę 1% zasadniczego wynagrodzenia, umowa zlecenie 1% wynagrodzenia brutto

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne wymienione, poniżej, które udokumentują w OIPiP w Rzeszowie nabyte prawo do zwolnienia z opłacania składki. 

Zwolnienie z opłacenia składek obowiązywać będzie w kolejnym miesiącu, przed którym nastąpiło zgłoszenie w/w faktu w OIPiP. 

 1.  Bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy).
 2.  Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w OIPiP w Rzeszowie. ( w zakładce Pliki do pobrania, w menu Prawo wykonywania zawodu )
 3.  Wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu (zaświadczenie).
 4.  Przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim (zaświadczenie)
 5.  Pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu (zaświadczenie).
 6.  Będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu (zaświadczenie).
 7.  Pobierające zasiłek chorobowy ZUS bez stosunku pracy (zaświadczenie).
 8.  Niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty, lub pobierają świadczenie przedemerytalne (zaświadczenie).

Agnieszka Trznadel
Skarbnik ORPiP w Rzeszowie

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

 

 • Media o nas
 • Galeria Zdjęć
 • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
 • Biuletyn informacji publicznej