WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 I. INDYWIDUALNA PRAKTYKA / INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki/położne mogą wykonywać działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
– indywidualna praktyka pielęgniarki,
– indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
– indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

W ramach indywidualnej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki/położne, które powinny:
– posiadać prawo wykonywana zawodu,
– uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
– zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych),
– dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny.

W przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarka/położna musi posiadać także specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarki/położne w ramach praktyki indywidualnej nie mogą:
– być zawieszone w prawie wykonywania zawodu albo ograniczone w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
– być pozbawione możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
– mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania powinna:
1) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
2) wskazać adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentacji medycznej,
3) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych),
5) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem powinna:
1) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
3) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

 

II. PRAKTYKA GRUPOWA

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki/położne będące wspólnikami lub partnerami spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, które powinny:
– posiadać prawo wykonywana zawodu,
– uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej (każda z pielęgniarek/położnych będąca wspólnikiem spółki cywilnej) lub wpis do rejestru przedsiębiorców (spółka jawna, spółka partnerska),
– dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny,
– zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).

Pielęgniarki/położne w ramach praktyki grupowej nie mogą:
– być zawieszone w prawie wykonywania zawodu albo ograniczone w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
– być pozbawione możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
– mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

1. SCHEMAT wpisu do rejestru INDYWIDUALNYCH PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (RPWDL)

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek

3. Opłata za wpis

4. Wpis do rejestrów

5. Informacja w sprawie zmian w przepisach prawnych

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Biuletyn informacji publicznej