Prawo wykonywania zawodu

Ważne !!!
„ zdjęcia do dokumentu prawo wykonywania zawodu powinny spełniać wymogi określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 671)”.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Arkusz zgłoszeniowy do rejestru (Aktualizacja danych osobowych)

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej*i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych w Rzeszowie
(dotyczy osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tj. przed dniem 3 listopada 1999 r.)

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o skreślenie z rejestru

Wniosek o wydanie duplikatu prawa

Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w Rzeszowie

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu

Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wykonywania zawodu

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Zapomogi , Dofinansowania

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej dla dziecka członka

Wniosek o przyznanie dofinansowania do okularów korygujących

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej w związku z przejściem na emeryturę

Wniosek o przyznanie dofinansowania do świadczeń z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii i psychoterapiiOrganizatorzy kształcenia podyplomowego

Wniosek o wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 

Wnioski dotyczące szkoleń

Wniosek – o skierowania na przeszkolenie, po 5 – cio letniej przerwie

Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Pielęgniarki i Położne w Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje

Inne

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK.PL

Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK.PL dla studentów

 

Regulamin przyznawania i nadawania Odznaczenia za specjalne zasługi dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Patronat honorowy

Regulamin

Wniosek o patronat honorowy

 

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Biuletyn informacji publicznej