Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny został powołany uchwałą nr 37/IV/2004 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2004 r., a do jego zadań należy:

1) udzielanie informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu pielęgniarkom i położnym oraz wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom z poza krajów Unii Europejskiej,

7) wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP,

8) organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,

9) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacje tematyczne w broszurach informacyjnych i w prasie fachowej.

 

W poszczególnych linkach zawarte są informacje dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych dla pielęgniarek i położnych  z terenu Rzeczpospolitej, krajów UE oraz krajów spoza obszaru państw UE ( cudzoziemcy).

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje

Uznawanie kwalifikacji zawodowych osób będących obywatelami państw UE

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w państwach spoza UE

Zasady przyznania prawa wykonywania zawodu osobom spoza UE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku

Adresy ośrodków informacyjnych w UE udzielających informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych

Wykaz organów właściwych dla uznawania kwalifikacji zawodowych i wydawania zaświadczeń w zakresie zawodów pielęgniarki i położnej

 

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Ubezpieczenie Inter Polska
  • Biuletyn informacji publicznej