Opinie prawne

Opinia prawna dot. nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę.

Opinia prawna dot. przekazywania karty uodpornienia.

Opinia Prawna dotycząca podawania leku Zypadhera

Opinia Prawna Na Temat Przetwarzania Przez Okręgową Izbę Pielęgniarek I Położnych W Rzeszowie Danych Zawartych W Oświadczeniu Składanym W Oparciu O Art. 47 Ust. 3 Ustawy O Zapobieganiu Oraz Zwalczaniu Zakażeń I Chorób Zakaźnych U Ludzi

Opinia prawna dotycząca przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

Opinia prawna na temat uprawnienia do wykonywania i interpretacji badań KTG przez położną

Opinia prawna w przedmiocie podstaw do zwrotu składki należnej w związku z przynależnością do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w przedmiocie uprawnień położnej środowiskowo – rodzinnej

Opinia prawna w przedmiocie uprawnienia pielęgniarki i położnej do wystawiania recept na leki

Opinia prawna dotycząca zlecenia polegającego na obowiązku liczenia sprzętu jednorazowego użytku

Opinia prawna na temat obowiązków pracodawcy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek

Opinia prawna w sprawie podawania przez pielęgniarki SOR środków kontrastowych

Opinia prawna w zakresie możliwości zatrudniania położnej w gabinecie POZ

Opinia prawna na temat obowiązku informacyjnego podmiotu leczniczego wobec samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w sprawie możliwości udzielania informacji o stanie zdrowia mieszkańca DPS przez telefon

Opinia prawna w przedmiocie różnicowania wynagrodzeń pracowników w tej samej grupie zawodowej

Opinia prawna w sprawie możliwości wystąpienia przez dyrektora domu pomocy społecznej z wnioskiem o przeprowadzenie badania psychiatrycznego mieszkańca

Opina prawna na temat uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w stacji sanitarno – epidemiologicznej

Opinia prawna dotycząca polecenia dyrektora podmiotu leczniczego pracy pielęgniarek bloku pielęgnacyjnego

Opinia prawna na temat wysokości składki należnej od pielęgniarki – emerytki zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej

Opinia prawna na temat obowiązku informacyjnego podmiotu leczniczego wobec samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w przedmiocie wykonywania przez położne szczepień ochronnych u niemowląt i dzieci starszych

Opinia prawna na temat uprawnienia dodatkowego wynagrodzenia dla tzw. pielęgniarek współpracujących

Opinia w sprawie możliwości prowadzenia indywidualnych praktyk pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej

Opinia prawna w sprawie czasu pracy pielęgniarki

Opinia prawna na temat skutków przekształcenia indywidualnej praktyki w zakresie deklaracji pacjentów

Opinia w sprawie prawa wykonywania zawodu uzyskanego przez absolwentki liceów medycznych po 2010 r.

Opinia w sprawie wymiany” prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Opinia Prawna w sprawie przedkładania w okręgowej izbie odpisu dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej

Opinia nt. możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim Unii Euro

Wykaz aktów wykonawczych – stan prawny na 29 grudnia 2009 r

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Ubezpieczenie Inter Polska
  • Biuletyn informacji publicznej