System zarządzania jakością według ISO 9001. Szkolenie w Zakopanem

System zarządzania jakością według ISO 9001: 2015 oraz wymogi standardów akredytacyjnych w placówkach ochrony zdrowia POZ to tematy szkolenia, które odbędzie się w Zakopanem w dniach 17-19 września.

14 czerwca Komisja Zdrowia przyjęła nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Projekt poselski przewiduje: utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, z którego wypłacane mają być – w postępowaniu pozasądowym – rekompensaty za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta wskutek udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego. W miejsce dotychczas działających 16 wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ma powstać dwuinstancyjny pozasądowy system rekompensowania szkód, obsługiwany przez RPP. Świadczenie kompensacyjne miałyby być przyznawane na podstawie opinii zespołu ekspertów, w którego skład wchodzić będzie co najmniej 20 osób, w tym 15 lekarzy, a także pielęgniarki, położne i inni przedstawiciele zawodów medycznych.

Wdrożenie nowego systemu rekompensat ma spowodować, że świadczenia kompensacyjne będą wypłacane szybciej i sprawniej. Miałyby wynosić – zależnie od poniesionej szkody – od 2 tys. do 200 tys. złotych. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia będzie podejmował na podstawie opinii ekspertów Rzecznik Praw Pacjenta w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Składanie wniosków będzie natomiast możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, ale nie dłużej niż do trzech lat od jego wystąpienia.

Start 18.09 o godz. 9. Cena: 800 zł netto (z wyżywieniem i zakwaterowaniem 1290 zł netto). Zgłoszenia na nr (22) 2578629 lub (22) 292 38 50 lub na adres: fic-szkolenia@data.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.