Praktyki zawodowe

WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 I. INDYWIDUALNA PRAKTYKA / INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki/położne mogą wykonywać działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
– indywidualna praktyka pielęgniarki,
– indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
– indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

W ramach indywidualnej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki/położne, które powinny:
– posiadać prawo wykonywana zawodu,
– uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
– zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych),
– dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny.

W przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarka/położna musi posiadać także specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarki/położne w ramach praktyki indywidualnej nie mogą:
– być zawieszone w prawie wykonywania zawodu albo ograniczone w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
– być pozbawione możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
– mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania powinna:
1) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
2) wskazać adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentacji medycznej,
3) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych),
5) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem powinna:
1) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
3) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

 

II. PRAKTYKA GRUPOWA

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki/położne będące wspólnikami lub partnerami spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, które powinny:
– posiadać prawo wykonywana zawodu,
– uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej (każda z pielęgniarek/położnych będąca wspólnikiem spółki cywilnej) lub wpis do rejestru przedsiębiorców (spółka jawna, spółka partnerska),
– dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny,
– zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).

Pielęgniarki/położne w ramach praktyki grupowej nie mogą:
– być zawieszone w prawie wykonywania zawodu albo ograniczone w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
– być pozbawione możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
– mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

WPIS DO REJESTRU PRAKTYK ZAWODOWYCH

 (indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych)

 

Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa poprzez system teleinformatyczny Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą WNIOSEK, który system przesyła do właściwej terytorialnie (ze względu na miejsce wykonywania) okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

WAŻNE: 

Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga ono podpisu ani pieczęci. Wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informację o wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Wpis do rejestru działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej w przypadku praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Na rok 2024 opłata wynosi – 149.00 zł.

KONTROLA PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na terenie swojej właściwości jest uprawniona do prowadzenia kontroli praktyk pielęgniarek i położnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. W razie wykrycia nieprawidłowości okręgowa rada wydaje zalecenia pokontrolne albo wykreśla praktykę z rejestru.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań.

Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

UBEZPIECZENIE OC

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, poz. 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

– 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

SCHEMAT postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy:

1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego.

2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP.

3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

4. Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 109,00 zł (2021 rok) – na konto OIPiP w Rzeszowie (Santander Bank Polska S.A. – 03 1500 1100 1211 0005 5678 0000) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”.

5. Założenie konta na platformie RPWDL – rpwdl.csioz.gov.pl i przesłanie wniosku podpisanego profilem zaufanym (e-puap).

SCHEMAT postępowania dla osób, które już posiadają wpis do RPWDL (prowadzą już działalność gospodarczą i są wpisani do rejestru)

1. Zalogowanie się na platformie RPWDL

2. Dokonanie opłaty za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 74,50 zł (2024 rok) – na konto OIPiP w Rzeszowie z dopiskiem „opłata za zmianę wpisu do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”.

3. Wypełnienie i przesłanie wniosku z załącznikami o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej.do systemu i podpisanie go E-puap.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych

Z dniem 1 lipca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), która określiła nowe zasady podjęcia i prowadzenia działalności leczniczej w ramach indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej – działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie:

1) jednoosobowej działalności gospodarczej, jako:
– indywidualna praktyka pielęgniarki,
– indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania
– indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
– indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej, jako grupowa praktyka pielęgniarek

Zgodnie z art. 20 ustawy o działalności leczniczej indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania nie może być wykonywana w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

Pielęgniarka/położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej powinna spełniać następujące warunki (art. 19 ustawy o działalności leczniczej):
1) posiadać prawo wykonywania zawodu,
2) posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
3) nie może być:
– zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
– pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu stosownym środkiem zapobiegawczym,
4) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.
Oprócz wyżej wymienionych punktów pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód w ramach niżej przedstawionych rodzajów praktyk musi spełniać odpowiednio następujące warunki:

 1. Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę powinna:
  1) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
  2) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
  4) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).
 2. Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania powinna:
  1) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
  2) wskazać adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentacji medycznej,
  3) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  4) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
  5) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej
  zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

III.
Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem powinna:
1) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).
3) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (dot. indywidualnej specjalistycznej praktyki).

IV.
W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki/położne będące wspólnikami lub partnerami spółki które powinny:
1) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
2) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej (każda z pielęgniarek/położnych będąca wspólnikiem spółki cywilnej) lub wpis do rejestru przedsiębiorców (spółka partnerska),
3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych).

Opłata za wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis i wynosi w roku 2024 – 149,00 zł.
Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty o którym mowa w pkt. 1 i wynosi – 74,50 zł – w roku 2023.

Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie:
Santander Bank Polska S.A. 03 1500 1100 1211 0005 5678 0000

Wpis do rejestrów – ustawa o działalności leczniczej (art. 102 i art. 103)

Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rejestry te prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.

 1. Wniosek o wpis do rejestru (indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka) złożony przez pielęgniarkę/położną powinien zawierać następujące dane:
  1) imię i nazwisko pielęgniarki,
  2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
  3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania,
  5) numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  6) adres do korespondencji,
  7) posiadane specjalizacje,
  8) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Wniosek o wpis do rejestru (grupowa praktyka) składany przez pielęgniarki/położne powinien zawierać następujące dane:
  1) listę pielęgniarek stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania spółki,
  2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
  3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania,
  5) numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  6) adres do korespondencji,
  7) posiadane specjalizacje,
  8) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
  9) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1) decyzję organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,
  2) od dnia 01.01.2012 r. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  3) oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem.

Informacja w sprawie zmian w przepisach prawnych.

Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 960 – ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Przypominamy, iż z dniem 15 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące m.in.:

1. Zwolnień z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr,

UBEZPIECZENIE OC nadal obowiązuje

2. odstąpienia od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

3. zwolnienia indywidualnych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym  na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego,

4. rezygnacji z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.