Rejestr pielęgniarek i położnych

Rejestr pielęgniarek i położnych

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowy Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art.  43. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039 ze zm.), Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. W rejestrze są gromadzone dane pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Dane są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Dane pielęgniarek i położnych, których prawo wykonywania zawodu wygasło, są usuwane z rejestrów po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.

 

Rejestr zawiera następujące dane pielęgniarki lub położnej (art. 44 ust.1):

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) imiona rodziców;

4) płeć;

5) miejsce i datę urodzenia;

6) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

8) obywatelstwo (obywatelstwa);

9) adres miejsca zamieszkania;

10) tytuł zawodowy;

11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;

12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;

13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;

14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;

15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;

16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego (jeżeli dotyczy);

17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego – numer dyplomu oraz datę jego wystawienia;

18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;

19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;

20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;

21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;

22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;

22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 26a;

23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;

24) informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;

25) stosunek do służby wojskowej – w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych;

27) datę zgonu.

 

Wypisy i udostępnianie danych z Rejestru

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1, 10-13, 18 i 19, 21-24 i 26, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek odpowiednich władz lub organizacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej udostępnia z rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1, niezbędne do uznania kwalifikacji informacje, o które wnoszą odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a które mogą mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium tego państwa.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru,  w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne.

 

Weryfikacja danych w Rejestrze

Aby sprawdzić, czy dana osoba posiada prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana, należy wejść na stronę: nipip.pl/weryfikacja-pwz

 

Obowiązek aktualizacji danych osobowych

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038), pielęgniarki, pielęgniarze i położne mają obowiązek aktualizacji danych osobowych w zakresie:

  1. a) ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu – należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji;
  2. b) zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu – należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa;
  3. c) kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających – należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu;
  4. d) studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia;
  5. e) uzyskania stopni i tytułów naukowych – należy dostarczyć dyplom ich nadania;
  6. f) zmiany adresu zamieszkania;
  7. g) zmiany miejsca pracy;
  8. h) przejścia na emeryturę, rentę;
  9. i) przebywania na bezrobociu;
  10. j) zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej.

Pielęgniarka, pielęgniarz i położna wpisani do okręgowego rejestru, są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Zmiany danych pielęgniarki i położnej w rejestrze dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej. Aktualizacji danych można dokonać osobiście w biurze OIPiP lub pisemnie, przesyłając informacje na adres: 35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3.

 

Przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Członkami samorządu są pielęgniarki, pielęgniarze i położne, którzy mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisani do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru, zaś przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb, pielęgniarka, pielęgniarz i położna są obowiązani dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkiem.

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka, pielęgniarz i położna składa wniosek o wykreślenie z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zostać członkiem. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka, pielęgniarz i położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka, pielęgniarz i położna składa wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

 

Formy wykonywania zawodu

Pielęgniarka, pielęgniarz i położna mogą wykonywać zawód:

1)  w ramach umowy o pracę;

2)  w ramach stosunku służbowego;

3)  na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4)  w ramach wolontariatu;

5)  w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, pielęgniarz i położna wykonujący zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązani, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:

1)  numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

2)  datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy;

3)  miejsce wykonywania zawodu.

Pielęgniarka, pielęgniarz i położna wykonujący zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę, pielęgniarza lub położną. Odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę, pielęgniarza lub położną wykonujących zawód w podmiocie leczniczym w ramach umowy o pracę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.