BIP

BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, która zgodnie z zapisem art. 8 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2176) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Redakcja BIP

Łukasz Weselak

tel. 17 778-84-83

e-mail: weselak.lukasz@gmail.com

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Struktura organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych

Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r, Nr 174, poz. 1038) 

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

1) Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,

2) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,

3) Okręgowa Komisja Rewizyjna,

4) Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych,

5) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Okręgowy zjazd

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Naczelnej Rady,
 • na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 • na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy zjazd w szczególności:

 • ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 • rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
 • ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 • dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 • odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 • udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Okręgowa rada

Okręgowa rada wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 • stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
 • prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,
 • dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,
 • powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą,
 • prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,
 • składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem,
 • współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium. W skład prezydium okręgowej rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbniki członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem. Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi.

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 • kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy sąd:

 • rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
 • składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
 • składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych:

 • prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
 • sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych
 • składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
 • organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działają w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Organy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:

 • Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 • Naczelna Komisja Rewizyjna,
 • Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
 • Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Krajowy Zjazd

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, nie będący delegatami członkowie ustępujących Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, jak również ustępujący Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada. Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co cztery lata.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w ciągu trzech miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

Krajowy Zjazd w szczególności:

1) uchwala zasady etyki zawodowej,

2) ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy,

3) zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa,

4) uchwala program działania samorządu,

5) uchwala regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb,

6) ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków,

7) ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika,

8) wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady, przewodniczącego i członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców,

9) uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby,

10) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby,

11) określa wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej podziału,

12) podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie.

Naczelna Rada

W skład Naczelnej Rady wchodzą:

1) Prezes Naczelnej Rady,

2) członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd,

3) przewodniczący okręgowych rad.

Naczelna Rada wybiera spośród siebie Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady stanowią:

Prezes i wybrani przez Naczelną Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem

uchwalenia budżetu.

Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, a w szczególności:

1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu,

2) analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia ludności,

3) przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej,

4) reprezentuje samorząd,

5) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad,

6) uchwala budżet organów Naczelnej Izby oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania,

7) podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, nie zastrzeżonych dla innych organów,

8) ustala wzory pieczęci organów samorządu.

W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem

doradczym, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego

Sądu oraz Naczelny Rzecznik.

Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, Naczelnej Rady oraz instytucji samopomocowych,

2) przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady,

3) przedstawia Naczelnej Radzie coroczne informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli,

4) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.

Naczelny Sąd:

1) rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych,

2) składa Naczelnej Radzie okresowe sprawozdania o stanie prowadzonych spraw,

3) składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne.

Naczelny Rzecznik prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców, a także członków okręgowych sądów, okręgowych rzeczników i ich zastępców oraz sprawuje funkcję oskarżyciela przed Naczelnym Sądem.

Organy OIPiP w Rzeszowie

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych (WYBORY VII kadencji – 2023-2027)

Przewodnicząca – Barbara Świetlik. Członkowie: Bernacka Edyta, Brożyniak Jadwiga, Bródka Lucyna, Dec-Pindlowska Anetta, Dziadosz Grażyna, Florek Renata, Gaweł Angelika, Hołody Barbara, Kochowska Marzanna, Kopeć Lidia, Liput Dorota, Miller Mateusz, Orłowska Beata, Ozga Agnieszka, Paduch Beata, Paśko-Bednarek Katarzyna, Podolec Dorota, Rynkar Elżbieta, Sowa Małgorzata, Szczęch Marzena, Totoń Anna, Trznadel Agnieszka, Zając Elżbieta.

Prezydium Okręgowej Rady

Barbara Świetlik – przewodnicząca, Małgorzata Sowa – wiceprzewodnicząca, Lidia Kopeć – wiceprzewodnicząca, Dorota Liput – sekretarz, Edyta Bernacka – skarbnik, członkowie: Beata Paduch, Agnieszka Trznadel, Renata Florek, Marzanna Kochowska, Marta Pieczonka, Beata Orłowska, Barbara Hołody, Lucyna Bródka, Elżbieta Rynkar.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Sułyk. Członkowie: Bizoń Renata, Głogowska Natalia, Róg Barbara, Stanio Beata.

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik – Monika Jaskot, z-cy Okręgowego Rzecznika: Cieśla – Hop Anna, Ciebień Karolina, Dul Albina, Fronc Dorota, Kobosz Anna, Sudoł Katarzyna, Trzyna Renata, Wróbel Agnieszka.

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Okręgowego Sądu  – Irena Perłowska. Członkowie: Braniewska Elżbieta, Gajda Dorota, Harpula Kinga, Krupczak Bernarda, Matłok Anna, Pieczonka Urszula, Rębisz-Drozdowska Małgorzata, Sondej Krystyna, Szczepańska Alicja.

 

Komisje i zespoły

 • Zespół Pielęgniarek Rodzinnych (Krystyna Kuśnierz)
 • Zespół Położnych Rodzinnych (Krystyna Kotowska, Monika Łojaks, Beata Niewiadomska-Jarosz, Emilia Sadecka)
 • Komisja ds. Etyki Zawodowej (Bogusława Kaczor-Pyter, Maria Madeja-Grądzielewska, Katarzyna Niedzielska, Alicja świerad, Halina Wróbel)
 • Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej (Grażyna Aksamit, Irena Bieniek, Anita Drążek, Jolanta Moskwa, Dorota Liput, Halina Potyrała)
 • Zespół Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania (Czesława Delekta, Józefa Lewicka, Ewa Sroka, Mirosława Wardach)
 • Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych (Dorota Hajduk, Grażyna Gaj, Małgorzata Janicka-Szpond, Małgorzata Sowa, Beata Witalec)
 • Zespół Pielęgniarek Opieki Paliatywnej (Dorota Gacek, Józefa Misiewicz)
 • Komisja ds. spraw kształcenia (Grażyna Gaj, Bożena Skubisz, Krystyna Syper)
 • Zespół Położnych Klinicznych (Edyta Bernacka, Iwona Dobosz, Bożena Kloc, Lidia Kopeć, Monika Konieczkowska, Barbara Kus, Małgorzata Nagórska, Natalia Pączka, Urszula Pieczonka, Natalia Twaróg, Joanna Warzocha)
 • Zespół Pielęgniarek Klinicznych i Operacyjnych (Beata Koń, Agnieszka Mołda-Ros, Małgorzata Sowa, Beata Strzępka, Barbara Świetlik)
 • Komisja historyczna (Irena Bieniek, Teresa Kuziara, Joanna Przybek-Mita, Barbara Świetlik)
 • Zespół ds. edukacji diabetologicznej (Justyna Babiarz, Bożena Guściora, Józefa Misiewicz, Marta Pieczonka)

 

 

Zadania samorządu i obszar działania

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą pielęgniarki i położne wpisane na listę jej członków. Samorząd pielęgniarek i położnych, utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.), został powołany dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodów pielęgniarki i położnej.

Podstawa prawna działania: Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 poz. 628):

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Kodeks etyki zawodowej

Zadania samorządu:

– sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,

– ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,

– ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

– opiniowanie programu kształcenia zawodowego,

– współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa,

– integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,

– obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych,

– reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej,

– zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,

– szerzenie oświaty zdrowotnej,

– współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo- rozwojowymi w kraju i za granicą,

– współpraca z samorządem lekarskim oraz z samorządami innych zawodów medycznych,

– organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych i ich rodzin,

– zarządzanie majątkiem własnym,

– prowadzenie działalności wydawniczej.

Samorząd wykonuje swoje zadania  m.in. poprzez:

– stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu położnej oraz prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych,

– opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowej pielęgniarek i położnych,

– negocjowanie warunków pracy i płac,

– przewodniczenie komisjom konkursowym na stanowiska pielęgniarek naczelnych, przełożonych i pielęgniarek oddziałowych oraz uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,

orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz sprawowanie sądownictwa polubownego,

– opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie.

Zasięg działania

Rzeszów, Tarnobrzeg (miasta na prawach powiatu) oraz powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski.

Majątek i gospodarka finansowa

Art. 89. Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą.

Art. 90. 1. Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości.

 1. Majątek izby powstaje:

1) ze składek członkowskich;

2) z zapisów, darowizn, dotacji;

3) z wpływów z działalności gospodarczej;

4) z innych wpływów.

 1. Majątkiem izby zarządza właściwa rada.
 2. Podstawą gospodarki finansowej izby jest roczny budżet.

Art. 91. 1. Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na:

1) prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych, w tym rejestrów pielęgniarek i położnych czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;

2) stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

2a) prowadzenie postępowań związanych z zawieszaniem i pozbawianiem prawa wykonywania zawodu oraz ograniczaniem w wykonywaniu zawodu;

3) wydawanie prawa wykonywania zawodu;

4) wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz innych zaświadczeń wymaganych przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej;

4a) prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu;

5) działalność prewencyjną w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

6) prowadzenie rejestru ukaranych;

7) działalność informacyjną, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 12;

8) koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2;

9) działania, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2a.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, dofinansować koszty związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje w formie dotacji, na podstawie umów zawartych z odpowiednią okręgową radą lub Naczelną Radą, zawierających w szczególności:

1) określenie wysokości finansowania;

2) sposób dokonywania rozliczeń;

3) sposób i terminy przekazywania środków.

 

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić kontrolę realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w okresie trwania umowy i przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu.

Wyciąg z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 628)

Kontakt

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie

35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3. Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00, w piątki w godz. 7.00-15.00

Sekretariat

tel. 17 77 88 483

fax 17 77 88 484

tel. kom 608 340 558

Dział Prawa Wykonywania Zawodu

tel. 17 77 88 485

Księgowość

tel. 17 77 88 486

Dział Sekretarza

tel. 17 77 88 487

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

tel. 17 77 88 490 (dyżur 2 i 4 środa miesiąca godz. 14.00 – 16.00)

Okręgowa Komisja Rewizyjna

tel. 17 77 88 491

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

tel. 17 77 88 315

www.oipip.rzeszow.pl

biuro@oipip.rzeszow.pl

Redakcja BIP

Łukasz Weselak

tel. 17 778-84-83

e-mail: weselak.lukasz@gmail.com

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.