Regulaminy

Regulaminy

Załącznik do nr 1 do uchwały nr 154/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

 

 

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE

§ 1. PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (zwany dalej regulaminem) określa przesłanki oraz zasady przyznawania, a także tryb postępowania w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:
 • Izbie – należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Pielęgniarek iPołożnych w Rzeszowie,
 • Okręgowej Radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
 • Prezydium Rady – należy przez to rozumieć Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
 1. Członkowie Izby, podnoszący kwalifikacje zawodowe mają prawo ubiegać się o przyznanie dofinansowania do poniesionych kosztów z tego tytułu.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Izby określa się na każdy rok kalendarzowy w budżecie Izby w kwocie nie mniejszej niż 25% planowanych wpływów ze składek członkowskich.
 1. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 4, może być zwiększona o środki finansowe powstałe w ciągu roku budżetowego z oszczędności w realizacji pozostałych zadań Izby. Decyzję o zwiększeniu funduszu Okręgowa Rada może podjąć po analizie wykonania budżetu Izby za trzy kwartały.
 2. Funduszem, o którym mowa w ust. 4, dysponuje Okręgowa Rada lub Prezydium Rady. Uchwały w przedmiocie dofinansowania podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium Rady, przy czym wyłącznie Okręgowa Rada rozpatruje odwołania od uchwał Prezydium Rady w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania i podejmuje uchwały w wyniku ich rozpatrzenia.

 

§2. WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

 1. Regulamin ma zastosowanie do następujących form kształcenia i doskonalenia zawodowego (dalej łącznie jako formy kształcenia):
 • studia niestacjonarne i stacjonarne (licencjackie, pomostowe, magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, odbywane w szkołach wyższych posiadających akredytację Krajowej Rady Akredytacji Szkolnictwa Medycznego,
 • studia podyplomowe związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,
 • szkolenia specjalizacyjne, prowadzone przez organizatorów kształcenia, w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • kursy kwalifikacyjne, prowadzone przez organizatorów kształcenia, w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • kursy specjalistyczne i dokształcające, prowadzone przez organizatorów kształcenia, w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • przewód doktorski, jeżeli rozprawa doktorska odnosi się do problematyki pielęgniarstwa i położnictwa,
 • postępowanie habilitacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, albo nauk o zdrowiu,
 • inne formy kształcenia mogące mieć zastosowanie do realizowania zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki/położnej, w szczególności w sanepidzie, stacji krwiodawstwa, placówce oświaty, jako nauczyciel zawodu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, żłobku, klubie dziecięcym, a także kursy językowe,
 • udział w konferencjach, sympozjach, kongresach, zjazdach, seminariach naukowych oraz szkoleniach, które mają związek z zawodem pielęgniarki/położnej.
 1. Dofinansowaniu na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także opłaty pobierane przez inne podmioty organizujące kształcenie w związku z korzystaniem z form kształcenia wskazanych w ust. 1 (dalej jako koszty kształcenia).
 2. Członek Izby może w roku kalendarzowym uzyskać dwa dofinansowania do kosztów kształcenia jednej z formy kształcenia, wymienionej w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Dofinansowanie do kosztów kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,7 nie przysługuje w przypadku, gdy dana forma kształcenia lub doskonalenia zawodowego finansowana jest w całości lub części ze środków Unii Europejskiej, przez pracodawcę, lub inny podmiot.
 4. Członek Izby może uzyskać dofinansowanie do szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 jeden raz na 5 (pięć) lat. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony po upływie 60 miesięcy od podjęcia poprzedniej uchwały o przyznaniu dofinansowania.

 

§3. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

 1. O dofinansowanie do kosztów kształcenia mają prawo ubiegać się członkowie Izby, pod warunkiem regularnego, nieprzerwanego opłacania składek członkowskich, w następujących okresach:
 • co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu,
 • co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto studia podyplomowe, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu,
 • co najmniej 2 lata poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto szkolenie specjalizacyjne, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu,
 • co najmniej 1 rok poprzedzający miesiąc, w którym rozpoczęto kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4,
 • co najmniej 6 miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym rozpoczęto kurs specjalistyczny lub dokształcający, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5,
 • co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto przewód doktorski, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu,
 • co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto postępowanie habilitacyjne, którym mowa w §2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu,
 • co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto kształcenie, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Regulaminu,
 • co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto jedną z form kształcenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu.
 1. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się przekazywanie składki na konto Izby albo wcześniej miejscowo właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 2. Osoby, które są zwolnione z opłacania składek zgodnie z §4 pkt 1, 3, 4, 5, 8 uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, mogą korzystać z dofinansowania, po udokumentowaniu okresów zwolnienia z opłacania składek.
 3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej oraz Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania.
 4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do kursu specjalistycznego: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek oraz Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

 

§4. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 1. Członkowie Izby, którzy ponieśli koszty, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, mogą ubiegać się o dofinansowanie, które będzie przyznane jednorazowo po zakończeniu kształcenia, z zastrzeżeniem § 6, w wysokości:
 • 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) do każdego semestru studiów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych),
 • 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) do każdego semestru studiów podyplomowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu,
 • 70% kosztów kształcenia w przypadku szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 2500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), płatne po pozytywnym ukończeniu szkolenia,
 • 70% kosztów kształcenia w przypadku kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 1000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych), płatne po pozytywnym ukończeniu kursu,
 • 100% kosztów kształcenia w przypadku kursu specjalistycznego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu – nie więcej niż 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych) do jednego kursu,
 • 100% kosztów kształcenia w przypadku kursu dokształcającego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu oraz w przypadku form, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Regulaminu, nie więcej niż 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych),
 • 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) kosztów kształcenia w przypadku przewodu doktorskiego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, płatne po uzyskaniu stopnia doktora,
 • 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) kosztów kształcenia w przypadku postępowania habilitacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu, płatne po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 • 100% kosztów kształcenia w przypadku form kształcenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
 1. Członkom organów Izby oraz aktywnym członkom Komisji Okręgowej Rady, jak też zespołów problemowych działających przy Izbie może być przyznane w roku kalendarzowym, na ich wniosek dodatkowe dofinansowanie do kosztów kształcenia z pominięciem ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w §2 ust. 3 i 4.

§5. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

 1. Dofinansowanie do danej formy kształcenia jest przyznawane wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na podstawie dokładnie i czytelnie wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek może zostać złożony także za pośrednictwem platformy ePUAP, w takim przypadku dla skutecznego złożenia wniosku wystarczające jest złożenie podpisu zaufanego pod formularzem pisma ogólnego. Złożenie tego podpisu uważa się za równoznaczne ze złożeniem podpisu w każdym miejscu formularza wniosku, w którym taki podpis jest wymagany.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
 • czytelne ksero dowodu uiszczenia kosztów kształcenia na rzecz podmiotu organizującego kształcenie,
 • dokument potwierdzający ukończenie kształcenia w formach wskazanych w §2 ust. 1 pkt 1 – 5 i 8, albo dokument potwierdzający uzyskanie jednego z tytułów naukowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 i 7, albo dokument potwierdzający udział w formach kształcenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 9,
 • potwierdzenie zarejestrowania w systemie SMK do podjęcia kształcenia w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, zgodnie z ust. 8 w przypadku realizacji kształcenia podyplomowego u innego niż Ośrodek organizatora kształcenia,
 • w zakresie spraw rozpoznawanych zgodnie z § 3 ust. 4 i ust. 5, w przypadku wniosku dotyczącego:
 1. kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia na rzecz pacjentów objętych opieką paliatywną,
 2. kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia z zakresu szczepień ochronnych,
 3. kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia z zakresu opieki długoterminowej,
 4. kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze Izby, jednakże nie później niż w ciągu 4 miesięcy od ukończenia danej formy kształcenia albo uzyskania tytułu naukowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6 lub 7. Wnioski złożone do 1 grudnia danego roku będą rozpatrywane do końca roku kalendarzowego, natomiast złożone po 1 grudnia rozpatrzone zostaną w styczniu roku następnego i zostaną zaliczone na poczet limitu dopuszczalnego dofinansowania przysługującego wnioskodawcy w roku rozpatrzenia wniosku.
 6. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, niedokładnie czy nieczytelnie wypełnionego, wnioskodawca będzie jednorazowo wzywany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 14 dni od daty przesłania zawiadomienia w formie wiadomości mailowej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 7. Właściwy organ podejmie uchwałę o odmowie przyznania dofinansowania, jeśli nie zostały spełnione przesłanki do jego przyznania, określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Terminy wskazane w niniejszym Regulaminie będą zachowane, jeżeli przed ich upływem odpowiedni wniosek albo pismo wpłynie do biura Izby.
 9. Nie będą dofinansowywane te formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, wymienione w ustawie z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, objęte niniejszym Regulaminem, realizowane przez innych organizatorów kształcenia podyplomowego, niż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o . o. z/s w Rzeszowie, chyba że osoba zainteresowana potwierdzi, że zarejestrowała się przez system SMK do podjęcia kształcenia w Ośrodku, a dana forma kształcenia nie została rozpoczęta w okresie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania.
 10. Przyznane dofinansowanie przekazuje się na konto osobiste wnioskodawcy lub wskazane przez wnioskodawcę.
 11. W przypadku braku regularnego opłacania składek, członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie po uiszczeniu zaległości, może ubiegać się o przyznanie świadczenia przewidzianego niniejszym Regulaminem nie wcześniej niż po upływie roku od uzupełnienia zaległych składek.
 12. Wypłata przyznanego świadczenia dokonywana jest nie później niż po upływie 30 dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady na konto wskazane we wniosku.
 1. Jeśli dofinansowanie zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów, podlegała ono natychmiastowemu zwrotowi.
 1. W przypadku uzyskania informacji, o których mowa w ust.10, Okręgowa Rada niezwłocznie informuje o tych okolicznościach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

§6. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W OŚRODKU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE

 1. Do wniosku o przyznanie dofinansowania do kosztów kształcenia ponoszonych w związku z podnoszeniem kwalifikacji w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. z/s w Rzeszowie stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu ze zmianami wynikającymi z niniejszego paragrafu.
 2. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie podnoszący kwalifikacje zawodowe w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie mogą na swój wniosek otrzymać dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, bezpośrednio na konto Ośrodka, przed zakończeniem kształcenia.
 3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia części kosztów danej formy kształcenia lub doskonalenia zawodowego, którą zobowiązany jest pokryć wnioskodawca.

 

§7. ŚRODKI ZASKARŻENIA

 1. Osobie, która złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania do danej formy kształcenia przysługuje odwołanie od uchwały Prezydium Rady odmawiającej udzielenia dofinansowania, do Okręgowej Rady, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 2. Osobie, która złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania do danej formy kształcenia przysługuje sprzeciw od uchwały Okręgowej Rady odmawiającej przyznanie dofinansowania, do Okręgowej Rady, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie, o którym mowa w ust 1, lub sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady.
 4. Uchwała Okręgowej Rady w sprawie udzielenia dofinansowania do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego, podjęta po wniesieniu odwołania lub sprzeciwu jest ostateczna.
 5. Uchwała Okręgowej Rady, o której mowa w ust. 4, odmawiająca udzielenia dofinansowania do danej formy kształcenia zawiera uzasadnienie.

 

§8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku. Regulamin ma zastosowanie do form kształcenia, które rozpoczęły się w dniu jego wejścia w życie lub później. Zmiany regulaminu wprowadzające nowe formy kształcenia, mają zastosowanie do tych nowych form, o ile rozpoczęły się w dniu wejścia w życie zmiany lub później.
 2. Do form kształcenia rozpoczętych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie obowiązujący w momencie rozpoczęcia danej formy kształcenia.

Załącznik do nr 1 do uchwały nr 155/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

 

Regulamin udzielania pomocy członkom

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

 

§ 1 PRZEPISY WSTĘPNE.

 1. Fundusz pomocowy dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie tworzy się ze środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich, z odsetek lokat bankowych oraz darowizn i działalności gospodarczej.
 2. Wysokość funduszu określana jest corocznie w budżecie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:
 • Izbie – należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Pielęgniarek iPołożnych w Rzeszowie,
 • Okręgowej Radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
 • Prezydium Rady – należy przez to rozumieć Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
 • pomocy – należy przez to rozumieć łącznie wszystkie świadczenia wymienione w § 2 Regulaminu,
 • dziecku – należy przez to rozumieć dziecko członka samorządu do ukończenia 18 lat albo do ukończenia nauki, jeżeli przekroczyło 18 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia,
 • regularnym opłacaniu składki – należy przez to rozumieć nieprzerwane przekazywanie składki na konto Izby albo wcześniej miejscowo właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
 • rok rozliczeniowy – okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od 1 grudnia danego roku kalendarzowego, do 30 listopada kolejnego roku kalendarzowego.

 

§ 2 FORMY POMOCY

 1. Z funduszu pomocowego mogą być udzielane świadczenia w postaci:
 • zapomóg losowych,
 • zapomóg socjalnych:
  1. przeznaczonych dla członków samorządu przechodzących na emeryturę,
  2. przeznaczonych dla członków samorządu z tytułu choroby przewlekłej,
  3. przeznaczonych dla niepełnosprawnych dzieci członków samorządu.
 • dofinansowania do zakupu okularów korygujących,
 • dofinansowanie do świadczeń z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii lub psychoterapii

dalej łącznie, jako pomoc.

 1. Przyznanie jednej z form pomocy przewidzianej w niniejszym regulaminie, nie wyklucza przyznania pomocy z innego tytułu, z zastrzeżeniem, o którym mowa § 3 ust. 5.

 

§ 3 ZAPOMOGA LOSOWA – PRZESŁANKI

 1. Zapomoga losowa może zostać przyznana w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego, przez które rozumie się sytuacje nagłą, która wystąpiła niespodziewanie i jej zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa członka samorządu, tj.:
 • ciężkiej i nagłej choroby członka samorządu, jego współmałżonka lub dziecka;
 • śmierci członka samorządu,
 • śmierci współmałżonka lub dziecka członka samorządu;
 • znacznej straty mienia wywołanej klęskami żywiołowymi, jak: powódź, pożar, wybuch gazu, wichura i itp;
 • innej sytuacji nagłej niewymienionej w pkt 1 – 4.
 1. Zapomoga losowa może być przyznana, pod warunkiem, że członek Izby, którego wniosek dotyczy, minimum przez okres jednego roku poprzedzającego złożenie wniosku o zapomogę, regularnie opłaca składkę członkowską, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Członkom Izby, którzy zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, są zwolnieniu z obowiązku uiszczania składek może być przyznana zapomoga wyłącznie na podstawie uchwały Okręgowej Rady.
 3. Wysokość zapomogi losowej wynosi do 2500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) z zastrzeżeniem, że:
 • w przypadku śmierci członka Izby, czynnego zawodowo, przyznawana jest jednorazowa zapomoga w wysokości 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) współmałżonkowi albo dziecku,
 • w przypadku choroby nowotworowej członka samorządu, może zostać przyznana zapomoga w wysokości 4000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych),
 • w przypadku osób, o których mowa w ust. 3 wysokość zapomogi wynosi 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych), bez względu na przyczynę uzasadniającą przyznanie zapomogi.
  1. Osobie uprawnionej może być przyznana jedna zapomoga losowa w roku kalendarzowym.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie Okręgowa Rada może zdecydować o przyznaniu zapomogi nadzwyczajnej z pominięciem limitów kwotowych oraz limitu czasowego, o których mowa w ust poprzedzających.

 

§ 4 ZAPOMOGA LOSOWA – WNIOSEK

 1. Zapomogi losowe przyznawane są na wniosek:
 • członka samorządu,
 • pełnomocnika Okręgowej Rady,
 • uprawnionego członka rodziny, tj. współmałżonka albo dziecka, w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego, a w szczególności zaświadczenia lekarskiego lub karty informacyjnej, akt zgonu, zaświadczenia Państwowej Straży Pożarnej, nadzoru budowlanego, Policji, protokół wyceny strat,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie zwalniające z opłacania składek, w przypadku osób, które zwolnione są z obowiązku opłacania składki członkowskiej
 • w przypadku zapomogi dotyczącej dziecka, dokument potwierdzający, że dziecko kontynuuje naukę, po ukończeniu 18 roku życia.
 1. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej należy złożyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

 

§ 5 ZAPOMOGA SOCJALNA W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

 1. Zapomoga socjalna może być udzielona członkowi Izby w związku z jego przejściem na emeryturę (dalej jako pomoc emerytalna).
 2. Pomoc emerytalną przyznaje się na wniosek członka Izby, który przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku regularnie opłacała składki, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Członkom Izby, którzy zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek może być przyznana pomoc, po udokumentowaniu uprawnienia do zwolnienia z opłacania składek.
 4. Pomoc emerytalna może być wypłacona jeden raz w ciągu okresu zawodowego i wynosi 1500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 5. Wzór wniosku o przyznanie pomocy emerytalnej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Do wniosku o przyznanie pomocy emerytalnej należy dołączyć:
 • kopię decyzji właściwego organu, w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o przyznaniu emerytury,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie zwalniające z opłacania składek, w przypadku osób, które zwolnione są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 6 ZAPOMOGA SOCJALNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA

 1. Zapomoga socjalna może być udzielona członkowi Izby z powodu niepełnosprawności dziecka członka Izby, w przypadku dziecka do ukończenia 16 roku stwierdzonej w orzeczeniu o niepełnosprawności, a w przypadku dziecka do ukończenia 25 roku życia – stwierdzonej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności, w związku z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka lub/i kosztami rehabilitacji lub leczenia (dalej jako zapomoga dla dziecka).
 2. Zapomogę dla dziecka przyznaje się na wniosek członka Izby, który przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku regularnie opłacał składki, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Członkom Izby, którzy zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek może być przyznana pomoc, po udokumentowaniu uprawnienia do zwolnienia z opłacania składek.
 4. Wysokość zapomogi dla dziecka wynosi 500,00 zł.
 5. Zapomoga dla dziecka może być przyznana raz na 12 miesięcy. Kolejny wniosek o przyznanie zapomogi może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od podjęcia uchwały o przyznaniu zapomogi.
 6. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi dla dziecka stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 7. Do wniosku o przyznanie zapomogi dla dziecka należy dołączyć:
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do ukończenia 16 roku życia albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku dziecka do ukończenia 25 roku życia,
 • dokument potwierdzającego zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub/i kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie zwalniające z opłacania składek, w przypadku osób, które zwolnione są z obowiązku opłacania składki członkowskiej,
 • dokument potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę, po ukończeniu 18 roku życia.

 

§ 7 DOFINANASOWANIE DO ZAKUPU OKULARÓW

 1. Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących (dalej jako dofinansowanie) może zostać przyznane członkowi Izby, który wykaże konieczność stosowania okularów.
 2. Dofinansowanie może obejmować zwrot kosztów zakupu okularów (oprawki i szkła korygujących) lub samych szkieł korygujących poniesionych przez członka Izby.
 3. Dofinansowanie może być przyznane członkowi Izby, który minimum przez okres trzech lat poprzedzającego złożenie wniosku, regularnie opłacał składkę członkowską. Dofinansowanie nie przysługuje członkom Izby, którzy zgodnie z obowiązującą uchwała Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych).
 5. Dofinansowanie może być przyznane nie częściej niż raz na 36 miesięcy. Kolejny wniosek można złożyć po upływie 36 miesięcy od podjęcia poprzedniej uchwały o przyznaniu dofinansowania.
 6. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek członka Izby.
 7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. poprzedzającym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 8. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1) kopię zaświadczenia lekarskiego, kopię zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne, stwierdzającego konieczność stosowania okularów korygujących wzrok lub ich zmiany (dopuszcza się także dokumenty wystawione przez optometrystę),

2) kopię dokumentu potwierdzającego zakup (faktura lub rachunek imienny) okularów lub szkieł korygujących wystawiona na nazwisko członka Izby.

 

§ 8 DOFINANSOWANIE DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI, FIZJOTERAPII LUB PSYCHOTERAPII

 1. Dofinansowanie do świadczeń z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii lub psychoterapii, w tym turnusy rehabilitacyjne (dalej jako dofinansowanie do świadczeń), może zostać przyznane członkowi Izby, który:
 • ukończył 40 lat,
 • przez okres co najmniej 9 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku regularnie opłacał składki,
 • jest czynny zawodowo, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 1. Członkom Izby, którzy na podstawie § 4 pkt. 4, 5 i 7 uchwał 18 i 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek, może być przyznane dofinansowanie do świadczeń, po udokumentowaniu uprawnienia do zwolnienia z opłacania składek.
 2. Członkom Izby, którzy pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, i którzy na podstawie § 4 pkt. 8 18 i 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek, może być przyznane dofinansowanie do świadczeń, po udokumentowaniu uprawnienia do zwolnienia z opłacania składek, wyłącznie na podstawie decyzji Okręgowej Rady.
 3. Dofinansowanie do świadczeń, w zależności od wyboru wnioskodawcy:
 • w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) może być wypłacone jeden raz w ciągu roku rozliczeniowego,
 • w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), nie częściej niż raz na 36 miesięcy, kolejny wniosek o dofinansowanie do świadczeń można złożyć po upływie 36 miesięcy od podjęcia poprzedniej uchwały o przyznaniu dofinansowania.
 1. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do świadczeń stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. Do wniosku o przyznanie dofinansowania do świadczeń należy dołączyć:
 • kopie dokumentów potwierdzających zakup (faktury lub rachunki imienne) świadczeń z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii lub psychoterapii, w roku rozliczeniowym, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie zwalniające z opłacania składek, w przypadku osób, które zwolnione są z obowiązku
 • opłacania składki członkowskiej.

 

§ 9 POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA POMOCY

 1. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na piśmie w biurze Izby. Wniosek może zostać złożony także za pośrednictwem platformy ePUAP, w taki przypadku dla skutecznego złożenia wniosku wystarczające jest złożenie podpisu zaufanego pod formularzem pisma ogólnego. Złożenie tego podpisu uważa się za równoznaczne ze złożeniem podpisu w każdym miejscu formularza wniosku, w którym taki podpis jest wymagany.
 2. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, niedokładnie czy nieczytelnie wypełnionego, wnioskodawca będzie jednorazowo wzywany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 14 dni od daty przesłania zawiadomienia w formie wiadomości mailowej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Właściwy organ podejmie uchwałę o odmowie przyznania dofinansowania, jeśli nie zostały spełnione przesłanki do jego przyznania, określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Terminy wskazane w niniejszym Regulaminie będą zachowane, jeżeli przed ich upływem odpowiedni wniosek albo pismo wpłynie do biura Izby.
 5. Wnioski o udzielenie pomocy są wstępnie rozpatrywane raz w miesiącu przez Komisję Socjalną.
 6. Komisja Socjalna proponuje wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców.
 7. Każde posiedzenie Komisji Socjalnej jest protokołowane, a protokół podpisuje przewodnicząca Komisji.
 8. Wnioski złożone do 1 grudnia danego roku będą rozpatrywane do końca roku kalendarzowego, natomiast złożone po 1 grudnia rozpatrzone zostaną w styczniu roku następnego i zostaną zaliczone na poczet limitu dopuszczalnego dofinansowania przysługującego wnioskodawcy w roku rozpatrzenia wniosku.
 9. Uchwały w przedmiocie przyznania pomocy podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium Rady, przy czym wyłącznie Okręgowa Rada rozpatruje odwołania od uchwał Prezydium Rady w przedmiocie odmowy przyznania pomocy i podejmuje uchwały w wyniku ich rozpatrzenia.
 10. Środki finansowe mogą być wypłacone wnioskodawcy na jego konto osobiste, lub wskazane przez wnioskodawcę.
 11. W przypadku braku regularnego opłacania składek, członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie po uiszczeniu zaległości, może ubiegać się o przyznanie świadczenia przewidzianego niniejszym Regulaminem nie wcześniej niż po upływie roku od uzupełnienia zaległych składek.
 12. Wypłata przyznanej pomocy dokonywana jest nie później niż po upływie 30 dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady na konto wskazane we wniosku o przyznanie pomocy.
 1. Jeśli pomoc została przyznana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów, podlegała natychmiastowemu zwrotowi.
 2. W przypadku uzyskania informacji, o których mowa w ust.8, Okręgowa Rada niezwłocznie informuje o tych okolicznościach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

§ 10 ŚRODKI ZASKARŻENIA

 1. Osoba, której wniosek o przyznanie pomocy został rozpatrzony negatywnie przez Prezydium Rady, może złożyć odwołanie do Okręgowej Rady w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały
 2. Osoba, której wniosek o przyznanie pomocy został rozpatrzony negatywnie przez Okręgową Radę, może złożyć wniosek  o ponowne rozpatrzenie sprawy do Okręgową Radę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
 3. Odwołanie lub wniosek, o których mowa w ust.1 i 2, podlegają rozpatrzeniu podczas najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady.
 4. Uchwała Okręgowej Rady podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania lub wniosku, o których mowa  w ust.1 i 2, jest ostateczna.
 5. Uchwała Okręgowej Rady, o podjęta na podstawie ust 4, odmawiająca udzielenia pomocy zawiera uzasadnienie.

 

 

§ 11 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku, przy czym z wnioskiem o przyznanie pomocy emerytalnej może wystąpić członek Izby, jeżeli decyzja o przyznaniu emerytury została wydana po dniu 31 grudnia 2016 roku.
 2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do przyznawania zapomóg losowych w odniesieniu, do których wniosek o jej przyznanie został złożony w dniu jego wejścia w życie lub później.
 3. Zapomoga emerytalna, w odniesieniu do której decyzja o przyznaniu emerytury została wydana przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, będzie przyznawana w kwocie dotychczasowej (500 zł albo 1000 zł).
 4. Wypłacona pomoc jest dochodem i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego, z wyjątkiem przypadków, gdy jej wysokość nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku i przyczyna przyznania pomocy jest wskazana jako zwolniona z opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§8. DOFINANSOWANIE DO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI, FIZJOTERAPII LUB PSYCHOTERAPII

5. Dofinansowanie do świadczeń może być wypłacone w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), wyłącznie w związku z pokryciem kosztów turnusu rehabilitacyjnego (pobytu rehabilitacyjnego, pobytu sanatoryjnego, pobyt w sanatorium itp.).

Dopuszczana jest więcej niż jedna faktura do wniosku!!!! Czyli trzy pobyty np.: maj, lipiec, październik po 1000 zł – podpięte do jednego wniosku !!! W takim przypadku kolejny wniosek o przyznanie dofinansowania do świadczeń można złożyć po upływie 36 miesięcy od podjęcia poprzedniej uchwały o przyznaniu dofinansowania.

Skarbnik ORPIP w Rzeszowie

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.