Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny został powołany uchwałą nr 37/IV/2004 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2004 r., a do jego zadań należy:

1) udzielanie informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu pielęgniarkom i położnym oraz wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom z poza krajów Unii Europejskiej,

7) wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP,
9) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, ze pielęgniarka/rz lub położna/żny posiada kwalifikacje zgodne wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje wynikające z przepisów prawa unii Europejskiej ,

10) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu kwalifikacje zgodnych z minimalnymi wymaganiami  wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz, że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej  ( art. 51a ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej),

11) wydawanie zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej,

12) wydawanie innych zaświadczeń wymaganych przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej,

13) organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,

14) udzielanie informacji Ośrodkom Informacyjno-Edukacyjnym związanych z korzystaniem z modułów w systemie IMI ( System wymiany informacji na rynku wewnętrznym) dotyczących: wniosków o udzielenie informacji w sprawie kwalifikacji zawodowych, ostrzeżeń (alertów) i Europejskiej Legitymacji Zawodowej.

15) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacje tematyczne w broszurach informacyjnych.

W poszczególnych linkach zawarte są informacje dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych dla pielęgniarek i położnych  z terenu Rzeczpospolitej, krajów UE oraz krajów spoza obszaru państw UE  (cudzoziemcy).

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami

Uznawanie kwalifikacji zawodowych osób będących obywatelami państw UE art. 29, art. 30 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.:

Zasady przyznania prawa wykonywania zawodu osobom spoza UE art. 35, art. 35a:

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w państwach spoza UE:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku:

Szczegółowe Informacje dotyczące EUROPEJSKIEJ LEGITYMACJI ZAWODOWEJ dostępne na stronie:

Pielęgniarka, położna, która jest członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i zamierza wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, aby uzyskać stosowne zaświadczenia, powinna złożyć w Biurze Izby wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

  1. zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej,
  2. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,
  3. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Adresy ośrodków informacyjnych w UE udzielających informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych:

Baza aktów prawnych:

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.