Refundacje kosztów kształcenia

Regulamin dofinansowania

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2023 ROKU (załącznik do nr 1 do uchwały nr 154/VIII/2023 ORPiP w Rzeszowie)

 • 1. PRZEPISY WSTĘPNE
 1. Niniejszy Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (zwany dalej regulaminem) określa przesłanki oraz zasady przyznawania, a także tryb postępowania w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o: Izbie – należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Pielęgniarek iPołożnych w Rzeszowie, Okręgowej Radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Prezydium Rady – należy przez to rozumieć Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
 3. Członkowie Izby, podnoszący kwalifikacje zawodowe mają prawo ubiegać się o przyznanie dofinansowania do poniesionych kosztów z tego tytułu.
 4. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Izby określa się na każdy rok kalendarzowy w budżecie Izby w kwocie nie mniejszej niż 25% planowanych wpływów ze składek członkowskich.
 5. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 4, może być zwiększona o środki finansowe powstałe w ciągu roku budżetowego z oszczędności w realizacji pozostałych zadań Izby. Decyzję o zwiększeniu funduszu Okręgowa Rada może podjąć po analizie wykonania budżetu Izby za trzy kwartały.
 6. Funduszem, o którym mowa w ust. 4, dysponuje Okręgowa Rada lub Prezydium Rady. Uchwały w przedmiocie dofinansowania podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium Rady, przy czym wyłącznie Okręgowa Rada rozpatruje odwołania od uchwał Prezydium Rady w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania i podejmuje uchwały w wyniku ich rozpatrzenia.

 

 • 2. WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
 1. Regulamin ma zastosowanie do następujących form kształcenia i doskonalenia zawodowego (dalej łącznie jako formy kształcenia):

– studia niestacjonarne i stacjonarne (licencjackie, pomostowe, magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, odbywane w szkołach wyższych posiadających akredytację Krajowej Rady Akredytacji Szkolnictwa Medycznego,

– studia podyplomowe związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej,

– szkolenia specjalizacyjne, prowadzone przez organizatorów kształcenia, w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej,

– kursy kwalifikacyjne, prowadzone przez organizatorów kształcenia, w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej,

– kursy specjalistyczne i dokształcające, prowadzone przez organizatorów kształcenia, w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej,

– przewód doktorski, jeżeli rozprawa doktorska odnosi się do problematyki pielęgniarstwa i położnictwa,

– postępowanie habilitacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, albo nauk o zdrowiu,

– inne formy kształcenia mogące mieć zastosowanie do realizowania zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki/położnej, w szczególności w sanepidzie, stacji krwiodawstwa, placówce oświaty, jako nauczyciel zawodu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, żłobku, klubie dziecięcym, a także kursy językowe,

– udział w konferencjach, sympozjach, kongresach, zjazdach, seminariach naukowych oraz szkoleniach, które mają związek z zawodem pielęgniarki/położnej.

 1. Dofinansowaniu na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także opłaty pobierane przez inne podmioty organizujące kształcenie w związku z korzystaniem z form kształcenia wskazanych w ust. 1 (dalej jako koszty kształcenia).
 2. Członek Izby może w roku kalendarzowym uzyskać dwa dofinansowania do kosztów kształcenia jednej z formy kształcenia, wymienionej w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Dofinansowanie do kosztów kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,7 nie przysługuje w przypadku, gdy dana forma kształcenia lub doskonalenia zawodowego finansowana jest w całości lub części ze środków Unii Europejskiej, przez pracodawcę, lub inny podmiot.
 4. Członek Izby może uzyskać dofinansowanie do szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 jeden raz na 5 (pięć) lat. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony po upływie 60 miesięcy od podjęcia poprzedniej uchwały o przyznaniu dofinansowania.

 

 • 3. OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
 1. O dofinansowanie do kosztów kształcenia mają prawo ubiegać się członkowie Izby, pod warunkiem regularnego, nieprzerwanego opłacania składek członkowskich, w następujących okresach:

– co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu,

– co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto studia podyplomowe, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu,

– co najmniej 2 lata poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto szkolenie specjalizacyjne, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu,

– co najmniej 1 rok poprzedzający miesiąc, w którym rozpoczęto kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4,

– co najmniej 6 miesięcy poprzedzający miesiąc, w którym rozpoczęto kurs specjalistyczny lub dokształcający, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5,

– co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto przewód doktorski, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu,

– co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto postępowanie habilitacyjne, którym mowa w §2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu,

– co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto kształcenie, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Regulaminu,

– co najmniej 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto jedną z form kształcenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu.

 1. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej rozumie się przekazywanie składki na konto Izby albo wcześniej miejscowo właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 2. Osoby, które są zwolnione z opłacania składek zgodnie z §4 pkt 1, 3, 4, 5, 8 uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, mogą korzystać z dofinansowania, po udokumentowaniu okresów zwolnienia z opłacania składek.
 3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej oraz Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania.
 4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do kursu specjalistycznego: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek oraz Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

 

 • 4. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
 1. Członkowie Izby, którzy ponieśli koszty, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, mogą ubiegać się o dofinansowanie, które będzie przyznane jednorazowo po zakończeniu kształcenia, z zastrzeżeniem § 6, w wysokości:

– 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) do każdego semestru studiów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych),

– 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) do każdego semestru studiów podyplomowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu,

– 70% kosztów kształcenia w przypadku szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 2500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), płatne po pozytywnym ukończeniu szkolenia,

– 70% kosztów kształcenia w przypadku kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 1000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych), płatne po pozytywnym ukończeniu kursu,

– 100% kosztów kształcenia w przypadku kursu specjalistycznego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu – nie więcej niż 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych) do jednego kursu,

– 100% kosztów kształcenia w przypadku kursu dokształcającego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu oraz w przypadku form, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Regulaminu, nie więcej niż 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych),

– 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) kosztów kształcenia w przypadku przewodu doktorskiego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, płatne po uzyskaniu stopnia doktora,

– 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) kosztów kształcenia w przypadku postępowania habilitacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu, płatne po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,

– 100% kosztów kształcenia w przypadku form kształcenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

 1. Członkom organów Izby oraz aktywnym członkom Komisji Okręgowej Rady, jak też zespołów problemowych działających przy Izbie może być przyznane w roku kalendarzowym, na ich wniosek dodatkowe dofinansowanie do kosztów kształcenia z pominięciem ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w §2 ust. 3 i 4.

 

 • 5. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA
 1. Dofinansowanie do danej formy kształcenia jest przyznawane wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na podstawie dokładnie i czytelnie wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek może zostać złożony także za pośrednictwem platformy ePUAP, w takim przypadku dla skutecznego złożenia wniosku wystarczające jest złożenie podpisu zaufanego pod formularzem pisma ogólnego. Złożenie tego podpisu uważa się za równoznaczne ze złożeniem podpisu w każdym miejscu formularza wniosku, w którym taki podpis jest wymagany.
 3. Do wniosku należy dołączyć:

– czytelne ksero dowodu uiszczenia kosztów kształcenia na rzecz podmiotu organizującego kształcenie,

– dokument potwierdzający ukończenie kształcenia w formach wskazanych w §2 ust. 1 pkt 1 – 5 i 8, albo dokument potwierdzający uzyskanie jednego z tytułów naukowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 i 7, albo dokument potwierdzający udział w formach kształcenia, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 9,

– potwierdzenie zarejestrowania w systemie SMK do podjęcia kształcenia w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, zgodnie z ust. 8 w przypadku realizacji kształcenia podyplomowego u innego niż Ośrodek organizatora kształcenia,

– w zakresie spraw rozpoznawanych zgodnie z § 3 ust. 4 i ust. 5, w przypadku wniosku dotyczącego: kursu specjalistycznego Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia na rzecz pacjentów objętych opieką paliatywną, kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia z zakresu szczepień ochronnych, kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie realizującym świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w biurze Izby, jednakże nie później niż w ciągu 4 miesięcy od ukończenia danej formy kształcenia albo uzyskania tytułu naukowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6 lub 7. Wnioski złożone do 1 grudnia danego roku będą rozpatrywane do końca roku kalendarzowego, natomiast złożone po 1 grudnia rozpatrzone zostaną w styczniu roku następnego i zostaną zaliczone na poczet limitu dopuszczalnego dofinansowania przysługującego wnioskodawcy w roku rozpatrzenia wniosku.
 2. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, niedokładnie czy nieczytelnie wypełnionego, wnioskodawca będzie jednorazowo wzywany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 14 dni od daty przesłania zawiadomienia w formie wiadomości mailowej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Właściwy organ podejmie uchwałę o odmowie przyznania dofinansowania, jeśli nie zostały spełnione przesłanki do jego przyznania, określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Terminy wskazane w niniejszym Regulaminie będą zachowane, jeżeli przed ich upływem odpowiedni wniosek albo pismo wpłynie do biura Izby.
 5. Nie będą dofinansowywane te formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, wymienione w ustawie z dnia 1 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, objęte niniejszym Regulaminem, realizowane przez innych organizatorów kształcenia podyplomowego, niż Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o . o. z/s w Rzeszowie, chyba że osoba zainteresowana potwierdzi, że zarejestrowała się przez system SMK do podjęcia kształcenia w Ośrodku, a dana forma kształcenia nie została rozpoczęta w okresie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania.
 6. Przyznane dofinansowanie przekazuje się na konto osobiste wnioskodawcy lub wskazane przez wnioskodawcę.
 7. W przypadku braku regularnego opłacania składek, członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie po uiszczeniu zaległości, może ubiegać się o przyznanie świadczenia przewidzianego niniejszym Regulaminem nie wcześniej niż po upływie roku od uzupełnienia zaległych składek.
 8. Wypłata przyznanego świadczenia dokonywana jest nie później niż po upływie 30 dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady na konto wskazane we wniosku.
 9. Jeśli dofinansowanie zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów, podlegała ono natychmiastowemu zwrotowi.
 10. W przypadku uzyskania informacji, o których mowa w ust.10, Okręgowa Rada niezwłocznie informuje o tych okolicznościach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

 • 6. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W OŚRODKU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE
 1. Do wniosku o przyznanie dofinansowania do kosztów kształcenia ponoszonych w związku z podnoszeniem kwalifikacji w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. z/s w Rzeszowie stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu ze zmianami wynikającymi z niniejszego paragrafu.
 2. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie podnoszący kwalifikacje zawodowe w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie mogą na swój wniosek otrzymać dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, bezpośrednio na konto Ośrodka, przed zakończeniem kształcenia.
 3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia części kosztów danej formy kształcenia lub doskonalenia zawodowego, którą zobowiązany jest pokryć wnioskodawca.

 

 • 7. ŚRODKI ZASKARŻENIA
 1. Osobie, która złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania do danej formy kształcenia przysługuje odwołanie od uchwały Prezydium Rady odmawiającej udzielenia dofinansowania, do Okręgowej Rady, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 2. Osobie, która złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania do danej formy kształcenia przysługuje sprzeciw od uchwały Okręgowej Rady odmawiającej przyznanie dofinansowania, do Okręgowej Rady, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie, o którym mowa w ust 1, lub sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady.
 4. Uchwała Okręgowej Rady w sprawie udzielenia dofinansowania do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego, podjęta po wniesieniu odwołania lub sprzeciwu jest ostateczna.
 5. Uchwała Okręgowej Rady, o której mowa w ust. 4, odmawiająca udzielenia dofinansowania do danej formy kształcenia zawiera uzasadnienie.

 

 • 8. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku. Regulamin ma zastosowanie do form kształcenia, które rozpoczęły się w dniu jego wejścia w życie lub później. Zmiany regulaminu wprowadzające nowe formy kształcenia, mają zastosowanie do tych nowych form, o ile rozpoczęły się w dniu wejścia w życie zmiany lub później.
 2. Do form kształcenia rozpoczętych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie obowiązujący w momencie rozpoczęcia danej formy kształcenia.

 

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.