Składki członkowskie

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WPISY DO REJESTRU NA 2023 ROK

1. Wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 134,00 zł
2. Zmiana wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych/ grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 67,00 zł
3. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 400,00 zł
4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z przepisami prawa Unii Europejskiej – 104,70 zł

Agnieszka Trznadel
Skarbnik ORPiP w Rzeszowie

INFORMACJE  O  PŁACENIU  SKŁADEK  CZŁONKOWSKICH  NA  PODSTAWIE INTERPRETACJI  PODSTAWY  PRAWNEJ

Podstawa prawna obowiązku opłacania składek:

– ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zmianami.)
– tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Składki należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
03 1500 1100 1211 0005 5678 0000
do 15-go  następnego  miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pielęgniarki i położne obowiązane są do opłacania składek na rzecz samorządu w zależności od formy zatrudnienia. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych w Rzeszowie. Składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła dochodu, w którym jej wysokość jest najwyższa.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę/położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą Okręgową Izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.).

UWAGA:

Składka dla osób prowadzących działalność na rok 2023:

– od stycznia 2023 – 52,24 zł (0,75% średniej krajowej w przedsiębiorstwie )

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI:

 1. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego odprowadza 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.
 2. Pielęgniarka i położna zatrudniona wyłącznie na umowę zlecenie, nieprowadząca działalności gospodarczej także odprowadza 1% miesięcznego dochodu brutto.
 3. Pielęgniarka i położna prowadząca działalność gospodarcza indywidualną, bądź grupowa praktykę zawodową obowiązana jest do odprowadzania składki w wysokości 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (wysokość składki aktualizowana po 20 stycznia każdego roku).

 

PRZYKŁADY odprowadzania składek dla pielęgniarek i położnych uzyskujących dochody z więcej niż jednego źródła:

 1. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np: 3500 zł brutto – wysokość składki 35 zł) oraz prowadząca równocześnie działalność gospodarczą, zobowiązana jest do odprowadzenia składki z tytułu prowadzenia działalności tj.: 52,24 zł (rok 2023) – ponieważ ta składka jest wyższa.
 2. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np.: 5500 zł brutto) oraz równocześnie prowadząca działalność gospodarczą ( składka na rok 2023 – 52,24 zł) zobowiązana jest do płacenia składki z tytułu umowy o pracę tj. 1% wynagrodzenia zasadniczego w tym przypadku wynosi ona 55 zł i jest wyższa od składki za prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Pielęgniarka i położna zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie zasadnicze np. 2500) oraz uzyskująca równocześnie dochody z tytułu umowy zlecenia np. 3000 brutto miesięcznie obowiązana jest do odprowadzenia składki w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego – tam gdzie wysokość składki jest wyższa.
 4. Pielęgniarka i położna przebywająca na emeryturze lub rencie i równocześnie pracująca obowiązana jest do opłacania składek z tytułu zatrudnienia (działalność gospodarcza – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 52,24 zł, umowa o pracę 1% zasadniczego wynagrodzenia, umowa zlecenie 1% wynagrodzenia brutto

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne wymienione, poniżej, które udokumentują w OIPiP w Rzeszowie nabyte prawo do zwolnienia z opłacania składki. 

Zwolnienie z opłacenia składek obowiązywać będzie w kolejnym miesiącu, przed którym nastąpiło zgłoszenie w/w faktu w OIPiP. 

 1.  Bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy).
 2.  Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w OIPiP w Rzeszowie. ( w zakładce Pliki do pobrania, w menu Prawo wykonywania zawodu )
 3.  Wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu (zaświadczenie).
 4.  Przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim (zaświadczenie)
 5.  Pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu (zaświadczenie).
 6.  Będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu (zaświadczenie).
 7.  Pobierające zasiłek chorobowy ZUS bez stosunku pracy (zaświadczenie).
 8.  Niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty, lub pobierają świadczenie przedemerytalne (zaświadczenie).

Agnieszka Trznadel
Skarbnik ORPiP w Rzeszowie

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.