KOMUNIKAT Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prawa wykonywania zawodu dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy

Informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854) od dnia 1 lipca 2024 r. następuje przedłużenie z mocy prawa m.in. okresu ważności wiz krajowych oraz okresu ważności zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy – do dnia 30 września 2025 r.

Wobec powyższego obywatele Ukrainy, których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej wygaśnie w dniu 30 czerwca 2024 r. będą mogli ubiegać się o przyznanie nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej na czas określony do dnia 30 września 2025 r. Osoby te nie będą musiały przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów pobytowych. Osoby te powinny złożyć nowy wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych. Istnieje wówczas konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyznania PWZ pielęgniarki albo położnej (nowego) na czas określony – do dnia 30 września 2025 r. W uchwale powinien być wskazany nowy numer PWZ pielęgniarki albo położnej.
Powyższe dotyczy wyłącznie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w trybie art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ponadto informujemy, iż ww. ustawa wprowadza także zmiany polegające na wydłużeniu do 32 miesięcy okresu, w którym Minister Zdrowia może udzielić zgody obywatelowi Ukrainy na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznać obywatelowi Ukrainy warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Tym samym obywatel Ukrainy może – aktualnie do 24 października 2024 r. – uzyskać decyzję Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej a okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać obywatelowi Ukrainy warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Przepisy ww. ustawy wprowadzają również zmiany do ustawy pielęgniarki i położnej, które wejdą w życie z dniem 25 października 2024 r.

Zmiany te obejmują wprowadzenie wymogu wykazania się znajomością języka polskiego minimum na poziomie B1 przez pielęgniarki i położne, które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską i posiadają zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskaną w ramach tak zwanej procedury uproszczonej. Wyżej wskazane pielęgniarki i położne w celu przyznania prawa wykonywania zawodu, będą zobowiązane do przedłożenia okręgowym radom pielęgniarek i położnych
dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. Wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 ogłosi Minister Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto w związku z koniecznością weryfikacji przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych dodatkowego wymogu przed przyznaniem prawa wykonywania zawodu, nastąpi wydłużenie terminu na przyznanie prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 35a ust. 6 i 18 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – do 30 dni.

Powyższy wymóg dotyczyć będzie w praktyce osób, które uzyskają zgodę MZ na
wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej na podstawie wniosku do MZ złożonego od dnia 25 października 2024 r.

Z kolei osoby, które uzyskały zgodę MZ na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej na podstawie wniosku złożonego do dnia 24 października 2024r. włącznie a następnie uzyskały prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej będą obowiązane do przedłożenia właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych ww. dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego w terminie do dnia 1 maja 2026 r., pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej.

Szczegółowe informacje o zmianach, które wejdą w życie z dniem 25 października 2024 r. zostaną przekazane w kolejnym komunikacie.

Komunikat 11 lipca 2024 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.